31 jan 2003 16:00

Tarifering

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake de te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten meedelen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake de te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten meedelen.

Het ontwerpbesluit voorziet dat de kostenvergoeding van de tariferingsdiensten jaarlijks wordt bepaald en overeenstemt met een vast maximumbedrag dat jaarlijks door het Verzekeringscomité wordt vastgelegd, op voorstel van de Overeenkomstencommissie Apothekers-Verzekeringsinstellingen. Het ontwerp regelt de toestand voor de jaren 2001, 2002 en volgende wat betreft de reeds meegedeelde gegevens en past deze aan aan de huidige situatie inzake de gegevensinzameling. Het veroorzaakt geen bijkomende administratieve lasten.