20 jul 2005 17:00

Afrikaans Centrum en Instituut

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed (*), tot overdracht van het Afrika Instituut (AI) en van het Afrika Studie- en Documentatiecentrum (ASDOC) naar het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed (*), tot overdracht van het Afrika Instituut (AI) en van het Afrika Studie- en Documentatiecentrum (ASDOC) naar het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA).

De Rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft de ontbinding van het Instituut uitgesproken (**). Hetzelfde is gebeurt voor het ASDOC (***). Het ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van beide instellingen naar het KMMA heeft de basisstructuur overgenomen van het besluit tot overdracht van de Belgische Geologische dienst naar het Koninklijk instituut voor natuurwetenschappen. Diverse bewarende maatregelen waren reeds getroffen. Het ontwerp van besluit ontving een positief advies van de Wetenschappelijke raad en van de Beheerscommissie van het KMMA. (*) genomen in uitvoering van artikel 418 van de programmawet van 24 december 2002.