20 jul 2005 17:00

Ministerraad van 20 juli 2005

De Ministerraad vergaderde op woensdag 20 juli 2005, Wetstraat 16, vanaf 9u30, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 20 juli 2005, Wetstraat 16, vanaf 9u30, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister verklaarde dat het Interministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid vóór de Ministerraad is samengekomen om de recente terreurdreiging in België te analyseren, na de aanslagen van 7 juli in London. Op basis van de bekomen inlichtingen kwam men tot het besluit dat er geen betekenisvolle verhoging van het dreigingsrisico bestaat. 'We moeten echter waakzaam blijven' zei de Eerste Minister, die volgende week een nieuwe vergadering in het crisiscentrum aankondigde. De heer Guy Verhofstadt maakte vervolgens de balans op van de situatie één jaar na de ramp van Gellingen. De Regering komt niet tussenbeide in het gerechtelijk onderzoek over de oorzaak van de ramp, maar analyseerde de aanpak tijdens en na de ramp. De bedoeling was om na te gaan in hoeverre de overheidsdiensten nu beter gewapend zijn, om een dergelijke catastrofe het hoofd te bieden. Daarna gaf de Eerste Minister een overzicht van de verschillende militaire aankopen. Het leger heeft immers nood aan materiaal dat aan de huidige internationale situatie is aangepast. Hij schonk ook aandacht aan de maatregelen die de werkgelegenheid voor jongeren moeten bevorderen.