20 jul 2005 17:00

Nationaal actieplan sociale insluiting

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie, heeft de Ministerraad akte genomen van het implementatierapport van het Nationaal Actieplan (NAP) Sociale Insluiting 2005-2006.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie, heeft de Ministerraad akte genomen van het implementatierapport van het Nationaal Actieplan (NAP) Sociale Insluiting 2005-2006.

De Minister wordt belast met het overmaken van het document aan de Europese Commissie. Het doel van dit rapport is: - de uitvoering van het NAP Sociale Insluiting 2003-2005 evalueren - de tendensen en uitdagingen van het volgend NAP Sociale Insluiting voorstellen. Op basis van deze elementen die door alle Lidstaten worden verschaft, zal de Europese Commissie in december 2005 een analyserapport opstellen, dat de basis zal zijn van het volgend NAP Sociale Insluiting. Het rapport dat nu wordt voorgesteld, biedt meer bepaald een volledig overzicht van de gemeenschappelijke inspanningen van de federale overheid en van de gefedereerde overheden om de armoede en de sociale uitsluiting te bestrijden: zo werden, sinds de oprichting van het eerste NAP, 290 maatregelen genomen, waarvan ongeveer de helft betrekking heeft op de werkgelegenheid. Sinds juni 2005 is een permanent monitoringsysteem rechtstreeks toegankelijk voor het publiek op de site www.mi-is.be. Ter herinnering: de NAP's Sociale Insluiting vinden hun oorsprong in de Top van Lissabon in maart 2000, waar de Europese Unie zich tot doel heeft gesteld om de armoede en de sociale uitsluiting uit te roeien tegen 2010. Zo hebben alle Lidstaten zich ertoe verbonden een actief beleid inzake armoedebestrijding uit te voeren.