20 jul 2005 17:00

Dienstencheques

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de dienstencheques.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de dienstencheques.

De dienstencheques hebben als doel buurtdiensten en -banen te bevorderen. Het ontwerp wijzigt het systeem van betaling van de voorschotten door de RVA aan Accor, de uitgiftemaatschappij van de dienstencheques. In het huidige systeem betaalt de RVA aan Accor een voorschot dat gelijk is aan het aantal verkochte dienstencheques vermenigvuldigd met 14,30 euro, binnen de 15 werkdagen na ontvangst van de overzichtslijst van het aantal verkochte dienstencheques. In het nieuwe systeem betaalt de RVA zijn voorschot pas aan Accor vanaf het ogenblik dat de reserves van Accor de drempel van de 10 miljoen hebben bereikt. Het ontwerp wordt voor advies binnen een termijn van vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 12 december 2001.