20 jul 2005 17:00

Milieuzorg binnen de federale overheid

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een maatregel goed die binnen elke federale overheidsdienst permanente aandacht voor milieuzorg concretiseert.

Op voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een maatregel goed die binnen elke federale overheidsdienst permanente aandacht voor milieuzorg concretiseert.

Tegen eind 2005 moet milieuzorg een volwaardig onderdeel uitmaken van de werking van de federale overheidsdiensten. Hiermee wordt invulling gegeven aan een engagement dat de federale regering in 2000 heeft genomen. Volgens de Staatssecretaris kan de federale overheid nu ten volle haar voorbeeldrol spelen. Door op de kantoren zorg te dragen voor het milieu dringt de federale overheid de druk op het leefmilieu door haar dagelijkse werking terug. Iedere overheidsdienst moet op systematische en samenhangende wijze zorg dragen voor het milieu. Bijkomend moet iedere overheidsdienst zijn milieuzorgsysteem door een externe auditor laten controleren en goedkeuren. Hierdoor zal ieder overheidsdienst uiterlijk in 2007 gewaarmerkt worden met het door de Europese Commissie erkende EMAS -label. De Staatssecretaris is van mening dat de geloofwaardigheid van de overheidsbeslissingen op het vlak van duurzame ontwikkeling veronderstelt dat de overheid zelf het voorbeeld geeft door de milieu- en sociale impact van haar activiteiten te minimaliseren. Die geloofwaardigheid wordt versterkt door de milieuzorg binnen de overheidsdiensten te onderwerpen aan een externe controle volgens de Europese normen. Omdat verschillende overheidsdiensten reeds op vrijwillige basis rekening houden met de impact van hun werking op het milieu, wordt er voor de certifiëring op drie snelheden gewerkt. Een eerste groep, waaronder de Kanselarij van de Eerste Minister, de POD Duurzame Ontwikkeling, het Federaal Planbureau, de POD Wetenschapsbeleid en de Belgische Technische Coöperatie, kan onmiddellijk starten met de voorbereiding van de externe controle die ten laatste begin 2006 wordt afgerond. Op basis van de evalautie van de eerste groep zal een tweede groep, waartoe onder andere de FOD Mobiliteit, de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid behoren, het EMAS-certificaat in de loop van 2006 behalen. De derde groep, waartoe onder andere grote administraties zoals de FOD Financiën en de FOD Binnenlandse Zaken behoren, krijgen wat meer tijd voor een grondige voorbereiding met extra begeleiding voor het implementeren van een milieuzorgsysteem. Uiterlijk in 2007 behalen zij het EMAS-certificaat. Bijzondere aandacht gaat naar de aanstelling van milieuverantwoordelijken en het verstrekken van opleidingen inzake milieuzorg. De beleidscellen van de Staatssecretaris zijn momenteel in volle voorbereiding voor het behalen van het EMAS-certificaat in november 2005.