20 jul 2005 17:00

Bescherming tegen ioniserende straling

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van de overgangsregeling voorzien in de wet (*) betreffende de bescherming van de bevoking en het leefmilieu tegen de gevaren die voortkomen uit ioniserende stralingen, en het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC).

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van de overgangsregeling voorzien in de wet (*) betreffende de bescherming van de bevoking en het leefmilieu tegen de gevaren die voortkomen uit ioniserende stralingen, en het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC).

De Ministerraad verlengt de bestaande overgangsmaatregel voor een jaar. Die maatregel regelt de controle van nucleaire inrichtingen door bepaalde organismen die hiervoor een erkenning hebben gekregen, in afwachting dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle of een andere erkende instelling de controle overneemt. Daarnaast keurde de Ministerraad het principe goed om een rechtspersoon op te richten, Technical Support Organisation (TSO) genaamd, die de controleopdrachten in de richtingen van klasse I, II en III zal vervullen. Het ontwerp wordt voor advies binnen een maand aan de Raad van State overgemaakt. Na zes maanden zal de Minister van Binnenlandse zaken de resultaten van de besprekingen over de TSO om de controleopdrachten voor klasse I uit te voeren evalueren en aan de Ministerraad voorleggen. (*) van 15 april 1994, art 52 bis.