20 jul 2005 17:00

Managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Het ontwerp verduidelijkt de beroepsmodaliteiten bij de vermelding 'onvoldoende' na een evaluatie. Deze verschillen volgens de hiërarchische positie van de titularissen van de managementfuncties. De algemeen bestuurder en zijn adjunct zullen beroep kunnen indienen bij een beperkt comité, zodanig samengesteld dat het principe van paritair beheer eigen aan de openbare instellingen van sociale zekerheid wordt nageleefd. De titularissen van een managementfunctie -1, -2 en -3 zullen hun beroep indienen bij een beroepscomité samengesteld uit zes algemeen bestuurders en/of adjunct-algemeen bestuurders. Het ontwerp verbetert overigens het formele beheer van de organisatie. Ook zorgt het ervoor dat de vervolledigde evaluatieprocedure toepasselijk wordt op de eerste tussentijdse evaluatie van de titularissen van de managementfuncties. Het ontwerp wordt voorgelegd aan het syndicaal overleg binnen het Sectorcomité XX - sociale zekerheid. Het wordt eveneens voor advies aan de Raad van State overgemaakt. (*) van 30 november 2003.