20 jul 2005 17:00

Strategisch pensioenrapport

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, nam de Ministerraad kennis van het nationaal strategisch pensioenrapport.

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, nam de Ministerraad kennis van het nationaal strategisch pensioenrapport.

Het nationaal strategisch pensioenrapport kadert in de beslissing van de Europese Raad van Laken (*) om rond pensioenen een open coördinatie op te starten. Die biedt een structuur voor politieke samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied. Het rapport is opgebouwd rond drie centrale doelstellingen voor het pensioenbeleid die tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie door de Staats- en Regeringsleiders werden goedgekeurd: de pensioenen dienen toereikend, financieel haalbaar en aanpasbaar te zijn aan nieuwe maatschappelijke en individuele behoeften. Het rapport beschrijft hoe België die doestellingen beleidsmatig vertaalt. (*) op 14 en 15 december 2001.