20 jul 2005 17:00

Fusie FIM en FPM

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) en de Federale Participatiemaatschappij (FPM).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) en de Federale Participatiemaatschappij (FPM).

De operatie situeert zich in het kader van een herorganisatie van de werking van de bestaande federale participatie-instrumenten en heeft als doel een betere en efficiëntere uitoefening van de verschillende bevoegdheden van de federale staat als aandeekhouder. De FIM en de FPM zullen in een structuur ondergebracht worden, waarbij de know-how en de actieradius van de beide entiteiten zullen gevrijwaard blijven. De fusie vindt plaats via overname van de FPM door de FIM overeenkomstig de in het Wetboek van vennootschappen omschreven procedure. De privé-aandeelhouders van de FIM hebben de mogelijkheid om hun aandelen van de FIM over te dragen aan de overheid. De gefuseerde maatschappij wordt belast met een nieuwe opdracht. Ze moet de overheid advies verstrekken inzake mogelijke projecten tot oprichting of hervorming van of participaties in rechtspersonen. De gefuseerde maatschappij wordt eveneens belast met de rationalisering en herstructurering van het geheel van gespecialiseerde en publiekrechtelijke dochtervennootschappen. Bovendien zal de POD Activabeheer worden gereorganiseerd en aangehecht aan de FOD Begroting en Beheerscontrole. Hij zal budgettair opgenomen worden in een afzonderlijke organisatieafdeling binnen de afdeling 03 begroting en beheerscontrole. Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.