20 jul 2005 17:00

Belgisch Staatsblad

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende maatregelen inzake het verzekeren van de verspreiding van en de toegang tot de inhoud van het Belgisch Staatsblad.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende maatregelen inzake het verzekeren van de verspreiding van en de toegang tot de inhoud van het Belgisch Staatsblad.

De programmawet van 24 december 2002 voorzag dat het Belgisch Staatsblad in elektronische vorm kon verschijnen, maar het Arbitragehof heeft deze bepaling geannuleerd (*). Ze klaagt het gebrek van begeleidende maatregelen aan, om de personen die geen toegang hebben tot de nieuwe technologieën kennis te laten nemen van de inhoud van het Belgisch Staatsblad. In de Kamer is een wetsontwerp ingediend om de rechtszekerheid te vrijwaren, de wettelijke basis te waarborgen voor het elektronische Belgisch Staatsblad, de institutionalisering te voorzien van de "Helpdesk" van het Belgisch Staatsblad (bereikbaar via een gratis nummer) en andere begeleidende maatregelen. Het ontwerp van besluit voert deze laatste bepaling uit. Het voorziet inderdaad de volgende maatregelen: De dagelijkse publicatie, op elke griffie, van een gedrukt exemplaar van de inhoudstafel van het Belgisch Staatsblad. Vorige gedrukte versies van de inhoudstafel blijven toegankelijk voor de burger, voor eventuele opzoekingen. Op de plaats in de griffie waar de gedrukte inhoudstafels beschikbaar zijn, zal een bericht de volgende informatie vermelden: - adres en telefoonnummer van de Directie van het Belgisch Staatsblad. Er wordt gewezen op de kostenloze aard van de oproep; - het feit dat bij de Directie van het Belgisch Staatsblad, tegen betaling van de kostprijs, een afschrift te bekomen is van alle handelingen en bescheiden verschenen in het Belgisch Staatsblad. -het feit dat de Directie van het Belgisch Staatsblad gratis hulp biedt bij het zoeken van deze handelingen en bescheiden. Vertrekkende van de vrij toegankelijke inhoudstafels beschikt de burger dus over alle nuttige informatie om zich te richten tot de "helpdesk" van het Belgisch Staatsblad en om een afschrift van een document of hulp bij een opsporing te verkrijgen. (*) 16 juni 2004.