20 jul 2005 17:00

Federale Ombudsdienst

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet (*) betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen en van de wet (**) betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet (*) betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen en van de wet (**) betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Dit voorontwerp voorziet in de oprichting van de Federale Ombudsdienst als autonoom orgaan. Dit zal gebeuren tegen eind 2005 - begin 2006. Tegen 15 september 2005 wordt reeds gestart met de Informatiedienst Energie binnen de FOD Economie. Het gaat om een overgangsmaatregel omdat deze dienst zal worden overgeheveld naar de Federale Ombudsdienst vanaf de oprichting ervan. De Federale Ombudsdienst zal uit twee cellen bestaan: de Informatie- en dispatchingdienst en de Ombudsdienst. De Informatiedienst zal twee belangrijke functies uitoefenen: het onmiddellijk beantwoorden van vragen van consumenten en het "dispatchen" ervan naar de diverse bevoegde instanties (federale of gewestelijke instanties). Het voorontwerp van wet wordt, binnen een termijn van dertig dagen, voor advies overgemaakt aan de Raad van State.