20 jul 2005 17:00

Samenwerkingsakkoord Kustwacht

De Ministerraad nam kennis van de beslissing van de Vlaamse en de Federale Regering om de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheden inzake de Noordzee via een samenwerkingsakkoord vast te leggen. Dit is een initiatief van de heer Kris Peeters, Vlaams Minister van Openbare Werken, en de heer Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van de Noordzee. Het samenwerkingsakkoord houdt de oprichting van een structuur Kustwacht in, die zal instaan voor de coördinatie en het overleg tussen de betrokken federale en gewestelijke diensten.

De Ministerraad nam kennis van de beslissing van de Vlaamse en de Federale Regering om de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheden inzake de Noordzee via een samenwerkingsakkoord vast te leggen. Dit is een initiatief van de heer Kris Peeters, Vlaams Minister van Openbare Werken, en de heer Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van de Noordzee. Het samenwerkingsakkoord houdt de oprichting van een structuur Kustwacht in, die zal instaan voor de coördinatie en het overleg tussen de betrokken federale en gewestelijke diensten.

De basisprincipes bij deze samenwerking zijn de gelijkwaardigheid tussen de verschillende partijen, het wederzijds respect voor de wettelijke bevoegdheden en de optimale benutting van infrastructuur en middelen, om dubbele investeringskosten te vermijden. De Kustwacht zal bestaan uit een beleidsorgaan, een overlegorgaan en een secretariaat: - Het beleidsorgaan coördineert de samenwerking tussen de verschillende diensten en formuleert voorstellen en adviezen aan de bevoegde ministers en aan de federale en Vlaamse Regering. - Het overlegorgaan, waarin de technici zetelen, formuleert voorstellen en adviezen aan het beleidsorgaan; de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen is voorzitter van dit overlegorgaan. Dit orgaan kan werkgroepen oprichten om dossiers nader te onderzoeken. - Het secretariaat van beide organen en werkgroepen wordt waargenomen door één secretaris aangeduid door de federale overheid en één secretaris aangeduid door het Vlaams Gewest. Een belangrijk element in de samenwerking is het rampenplan Noordzee. Na de ramp met de 'Herald of Free Enterprise' werd de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen belast met de opmaak van een rampenplan voor de Noordzee. Met het samenwerkingsakkoord komt er nu een juridische basis voor het rampenplan. Daarnaast doen zich ook situaties voor die geen ramp zijn, maar die wel een dringend optreden vereisen. Voortaan worden voor deze situaties afspraken gemaakt rond operationele permanentie op basis van dit samenwerkingsakkoord. Verder beschikken de verschillende federale en gewestelijke diensten over verschillende informatie. Via een koppeling van de informatiesystemen is nu een optimale informatie-uitwisseling mogelijk. Tot slot wordt er op operationeel gebied gewerkt aan de samenwerking tussen het Vlaamse Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) en het federaal Maritiem Informatie Kruispunt (MIK). Dit samenwerkingsakkoord beoogt een efficiënte samenwerking tussen het federale en Vlaamse niveau, om zo alle gebruiksfuncties van mens en milieu op elkaar af te stemmen voor een gezonde en veilige Noordzee.