20 jul 2005 17:00

WTC II - Exploitatie restaurant

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, en de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, nam de Ministerraad een aantal beslissingen over de problematiek van de exploitatiekosten van het restaurant in WTC II.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, en de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, nam de Ministerraad een aantal beslissingen over de problematiek van de exploitatiekosten van het restaurant in WTC II.

Het gebouw WTC II herbergt sinds 2000 een restaurant voor de werknemers van de federale overheidsdiensten uit de buurt. Het wordt beheerd door de vzw Sociale dienst van de FOD Volksgezondheid en de FOD Sociale zekerheid. Die vzw krijgt hiervoor jaarlijks een subsidie, ingeschreven in de begroting van de FOD Volksgezondheid, om de personeels- en werkingskosten van het restaurant te dekken. De exploitatiekosten zijn hierin niet voorzien. Daarom kwam men deze financieringswijze overeen: - De Regie der Gebouwen zal het saldo van 151.676,06 euro ten laste nemen, om de schulden van het verleden af te sluiten. - Binnen de begroting van FOD Volksgezondheid wordt een basisallocatie 'exploitatiekosten van het resaurant WTC2' gecreëerd, om de exploitatiekosten ten lasten te nemen. - Voor 2005 wordt er een krediet van 410.000 euro ingeschreven die wordt gecompenseerd door de betrokken federale overheidsdiensten in functie van het percentage van maaltijden die hun ambtenaren hebben gebruikt. - In 2006 wordt een bedrag van 438.000 euro ingeschreven en de compensatie zal ook rekening houden met het aandeel op jaarbasis van de FOD Economie en FOD Mobiliteit en Vervoer.