05 mei 2006 17:00

Afrikaans ontwikkelingsfonds

Deelname van België aan het multilaterale schuldverlichtingsinitiatief van het Afrikaans ontwikkelingsfonds (AOF)

Deelname van België aan het multilaterale schuldverlichtingsinitiatief van het Afrikaans ontwikkelingsfonds (AOF)

De ministerraad besliste op initiatief van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, deel te nemen aan het multilaterale schuldverlichtingsinitiatief van het Afrikaans ontwikkelingsfonds. Het multilaterale schuldverlichtingsinitiatief (MDRI) heeft als doel: - de middelen voor de schuldaflossing vrij te maken en de compensaties voor de donoren te mobiliseren, om ze te gebruiken voor de activiteiten die bijdragen tot het bereiken van de millenium doelstellingen en tegelijkertijd de lange termijncapaciteit van de instellingen in kwestie te waarborgen. - de middelen van die instellingen optimaal te gebruiken door de begunstigde landen te bevorderen door ze nieuwe financieringen toe te kennen op basis van hun beleidsprestaties. België verricht een bijdrage berekend op basis van zijn aandeel. De Minister van Financiën, als gouverneur van het AOF voor België, wordt gemachtigd om ten gepaste tijde te stemmen voor de ontwerpresolutie over het akkoord inzake de uitvoering van de MDRI-AOF die in het kader van de onderhandelingen ter stemming aan de Gouverneurs zal worden voorgelegd. Hij is ook gemachtigd om het AOF te notifiëren over de verbintenis van België voor de periode die door de gemachtigden zal worden bepaald. Die verbintenis is onherroepelijk voor 2006 en 2007. Om die verbintenis na te komen, werd een bedrag van één miljoen euro op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking voor 2006 ingeschreven. Voor 2007 wordt 1,3 miljoen ingeschreven. Een voorontwerp van wet over de deelname van België aan het MDRI-AOF zal zo snel mogelijk na het afsluiten van de onderhandelingen aan het Parlement worden voorgelegd. Die zal zijn goedkeuring daarover kunnen geven.