23 sep 2005 17:00

Afschaffing boetezegels

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) op het politieambt en een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dezelfde wet.
De ontwerpen zijn een voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken.

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) op het politieambt en een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dezelfde wet. De ontwerpen zijn een voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken.

De ontwerpen verschaffen een reglementair kader, waardoor de politiediensten informatie over de onmiddellijke inningen naar de Post kunnen doorsturen. De Post zal de onmiddellijke inningen beheren door overschrijvingsformulieren te drukken, die ze zal verzenden en opvolgen. Het systeem vervangt de bestaande boetezegels. De nieuwe inningswijze gaat op 31 maart 2006 van start. Een werkgroep beleidscoördinatie zal een nota opstellen op basis van actuele informatie van de federale politie over de termijn van implementatie van de enkele zending, de budgettaire implicaties aangepast aan de implementatietermijn en de budgettaire toerekening van de kostprijs. De ontwerpen worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorgelegd. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies binnen vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 5 augustus 1992, artikel 44/1.