20 nov 2020 16:19

Afschaffing Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de afschaffing van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED).

FAMIFED wordt definitief afgeschaft op 31 december 2020 omdat de bevoegdheid voor het beheer en de betaling van kinderbijslag op 1 januari 2020 door de deelentiteiten werd overgenomen. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.