28 mrt 2003 16:00

Afschaffing militaire rechtscolleges

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, verleent de Ministerraad toelating aan laatstgenoemden om, nog voor de ontbinding van de wetgevende kamers, het uitvoeringsbesluit, dat de inwerkingtreding van twee wetten regelt, aan de Koning voor te leggen.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, verleent de Ministerraad toelating aan laatstgenoemden om, nog voor de ontbinding van de wetgevende kamers, het uitvoeringsbesluit, dat de inwerkingtreding van twee wetten regelt, aan de Koning voor te leggen.

Het gaat om de wetten die de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd regelen alsmede het behoud ervan in oorlogstijd (*). Het ontwerp werd opgesplitst in twee voorontwerpen van wet, die op 13 maart laatstleden in plenaire vergadering door de Kamer werden gestemd. Eén van beide ontwerpen werd aan een evocatieprocedure onderworpen en zal worden onderzocht in plenaire vergadering door de Senaat in de loop van de week van 31 maart 2003. In overleg met de Auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof stellen de ministers van Landsverdediging en van Justitie 1 januari 2004 voor als datum van inwerkingtreding van deze wetten. Het uitvoeringsbesluit waarin deze datum wordt vastgelegd werd goedgekeurd door de Ministerraad. (*) goedgekeurd door de Ministerraad van 16 oktober 2002.