28 mrt 2003 16:00

Ministerraad van 28-03-2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 maart 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 9.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 maart 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 9.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft het vooreerst gehad over de noodhulp aan Irak, toe te kennen via het budget van humanitaire hulp. Vier miljoen euro gaan naar deze hulp, waarvan 2 miljoen euro besteed aan het hulpprogramma van het Internationale Rode Kruis (IRK) (levering van familiekits voor 150.000 personen en levering aan Iraakse hospitalen van eerste hulp- en chirurgisch medisch materiaal voor oorlogsverwondingen. Hulp ten belope van 1 miljoen euro wordt de UNICEF toegezegd voor kinderen en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Het laatste miljoen gaat naar het vervoer van humanitaire hulp met Belgische C130. De Eerste Minister heeft ook gepreciseerd dat België zou deelnemen aan de operatie in de voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië (bericht 101); Hij heeft ook de aandacht gevestigd op de oprichting van een Belgisch-Chinees Investeringsfonds, het ?China-Belgium Direct Equity Fund? (bericht 99); Hij heeft ook bevestiging gegeven van de viering van het 10-jarig Koningschap van Albert II door de organisatie van verschillende plechtigheden (bericht 3); De Ministerraad heeft ook een status questionis gemaakt van de recente overstromingen. De dossiers betreffende de overstromingen van 29 december 2002 tot 4 januari 2003 hebben geleid tot de indiening van 350 dossiers. 152 slachtoffers hebben verzocht om aanspraak te maken op de procedure van onmiddellijke expertise en 109 expertises werden reeds uitgevoerd. Daarenboven heeft de Eerste Minister aangekondigd dat het aantal Belgen in het buitenland, die zich hadden kunnen inschrijven voor de volgende Parlementsverkiezingen van 18 mei 2003, 215.701 bedraagt. Daarvan hebben er 102.198 de formulieren ingevuld. Daarvan zullen er 69.036 per brief stemmen terwijl 13.371 in diplomatieke posten in het buitenland en 19.791 in een Belgische gemeente hun stem zullen uitbrengen. * * * De Ministerraad keurde vervolgens de volgende punten goed: - de realisatie van een Belgisch ?Biological Resource Centre? (BRC) (bericht 1); - twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap naar publiek recht met sociale doeleinden ?Paleis voor Schone Kunsten? (bericht 2); - een ontwerp van koninklijk besluit rond het algemeen reglement voor de strafinrichtingen (bericht 6); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende het organiek kader van de afgevaardigden die gehecht zijn aan het federaal secretariaat, aan de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en aan de erkende centra voor morele dienstverlening (bericht 7); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C (bericht 8); - het samenwerkingakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van temporaliën van erkende erediensten (bericht 9); - het afsluiten van een overheidsopdracht van diensten, via onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, met het oog op de ontwikkeling van een instrument dat toelaat de werklast te meten van de verschillende parketten bij de rechtbank van eerste aanleg en de hoven van beroep (bericht 10); - een voorontwerp van protocol ter afsluiting van de onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties van het personeel van griffies en parketten (bericht 11); - een voorontwerp van wet tot omzetting van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (bericht 13); - het voorleggen aan de Koning, nog vóór de ontbinding van de wetgevende kamers, van het uitvoeringsbesluit dat de inwerkingtreding van twee wetten regelt rond de afschaffing van de militaire rechtscolleges (bericht 14); - twee ontwerpen van koninklijk besluit en twee ontwerpen van ministerieel besluit rond de herziening van de loopbanen van sommige burgerlijke ambtenaren van het Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid van Defensie (bericht 15); - het afsluiten van een overeenkomst rond de levering van wisselstukken en prestaties voor de A-RUB-hoofdpropulsiemotoren , de reductiekast en de druklager aan boord van de Tripartite Mijnenjagers (bericht 16); - het afsluiten van een overeenkomst voor het onderhoud van de meteorologische systemen in gebruik bij Defensie (bericht 17); - het opstarten van een meerjarige open overheidsopdracht van diensten voor de technische assistentie van de voertuigen PANDUR 6X6 (bericht 18); - het afsluiten van een aantal opdrachten in verband met de aankoop van materieel voor de uitrusting van kantonnementen PSO (Peace Support Operations) (bericht 19); - het aankoopdossier betreffende de aankoop, in één vaste schijf, van 779 vrachtwagens 8 ton, het aanverwant materieel en 350 ballistische beschermingskits alsook een open overeenkomst voor diensten en diverse leveringen (bericht 20); - het lanceren van een opdracht, via een algemene offerteaanvraag, voor de aanschaf van elf luchtafweercommando- en controlesystemen (C2AA VSHORAD) voor het wapensysteem MISTRAL (bericht 21); - het opstarten van de aankoopprocedure voor de modernisering van het commando- en logistiek steunschip A960 Godetia (bericht 22); - het afsluiten van een opdracht, via de procedure van de algemene offerteaanvraag, voor de aankoop van 4 NBC-ontsmettingsstations en toebehoren ten behoeve van de Landcomponent (bericht 23); - het afsluiten van een opdracht, via de procedure algemene offerteaanvraag, voor de aanschaf van vier legsystemen, 400 m geprefabriceerde wegelementen met hun toebehoren, het aanverwant materieel, de nodige diensten en inclusief een open meerjarige overeenkomst voor 5 jaar voor het leveren van de logistieke steun (bericht 24); - het afsluiten van een opdracht via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking ten voordele van het BCBI (Belgisch Centrum voor Beeldinterpretatie). Dit betreft de aankoop, de levering, de installatie en het onderhoud van specifieke software, specifieke hardware evenals bijkomende dienstprestaties, specifieke hardware voor het Crisiscentrum alsook bijkomende dienstprestaties. (bericht 25); - het lanceren van de overheidsopdracht 3CA303 betreffende de aankoop, de levering, de installatie en het onderhoud van BEMILOPSCIS fase 2 (bericht 26); - een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen (bericht 28); - de verlenging van de bestaande onderhouds- en bijstandsovereenkomsten voor de apparatuur voor geautomatiseerde stemming van de eerste generatie, en dit tot eind juni 2004 (bericht 29); - een ontwerp van koninklijk besluit waarbij het Bestuur voor het KMO-beleid van de FOD Economie, Kleine en Middelbare Ondernemingen, Middenstand en Energie, gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken (bericht 30); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) (bericht 31); - een ontwerp van koninklijk besluit tot verdeling van de opdrachten van civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming (bericht 33); - een ontwerp van ministerieel besluit betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (bericht 34); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. (bericht 36); - het afsluiten van een huurovereenkomst voor de huur van kantoren en archiefruimtes voor een gebouw gelegen in de D?Hondtstraat te Ieper. Dit voor gebruik door de FOD Justitie (bericht 37); - het verlijden en de gunning van een overheidsopdracht van diensten betreffende een bijstand, in het kader van de verhuis van de Financietoren. De opdracht heeft meer bepaald betrekking op de macro-installatie in het North Galaxy gebouw te Brussel. (bericht 39); - een ontwerp van koninklijk besluit waardoor een europroductiepremie wordt toegekend aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België (bericht 40); - een ontwerp van koninklijk besluit dat het gebied van de sectorcomités aanpast voornamelijk om rekening te houden met de oprichting, de omvorming of de afschaffing van federale, gemeenschappelijke en gewestelijke overheidsdiensten.Die comités zijn de organen waarin de onderhandeling met de representatieve vakorganisaties plaatsvindt (bericht 48); - een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder het sectorcomité XVII (Franse Gemeenschap), van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (bericht 49); - een afwijking op de wet voor sommige adviesorganen, dit ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de organen met adviserende bevoegdheid (bericht 51); - het voorstel van verdeling van 642 arbeidsplaatsen van de globale federale projecten (die de behoeften van de maatschappij voldoen) en aan de verdeling van de budgettaire kredieten die hierop betrekking hebben (bericht 53); - het ontwerp van koninklijk besluit rond de erkenning van diverse beroepstitels op het gebied van de gezondheidszorg, in het kader van globale projecten die beantwoorden aan maatschappelijke behoeften (bericht 54); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2003 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) (bericht 55); - het opstarten, voor het begrotingsjaar 2003, van een reeks projecten in het kader van het ?Federaal EDP 2000-2006?, het Europees actieprogramma voor de verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid en de consolidering van de werkgelegenheid (bericht 56); - akte van het standpunt van de sociale partners inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot reglementering van de arbeidsduur voor artsen, in uitvoering van de wet 2 augustus 2002 (bericht 57). - een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van het radioactief afval en splijtstoffen (bericht 65); - de voorlopige winstverdeling van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2003 (bericht 67); - een voorontwerp van bekrachtigingswet inzake accijnzen (bericht 68); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarden en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (bericht 69); - twee ontwerpen van koninklijk besluit inzake het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht (bericht 71); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voorzien in de programmawet van 24 december 2002 voor wat de assistent-onderzoekers en postdoctorale onderzoekers betreft. - een ontwerp van koninklijk besluit rond het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie (bericht 73); - het ontwerp van koninklijk besluit met toepassing van de wet houdende sociale en diverse bepalingen (bericht 74); - het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel van zelfstandigen (bericht 75); - twee ontwerpen van koninklijk besluit tot vaststelling van het totale budget met betrekking tot de structurele lastenverlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, ter vervanging van de vroegere ?Maribel?-regeling en de regeling voor de lage lonen (bericht 77); - twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende het personeel van bepaalde sociale en gezondheidsinrichtingen (bericht 78); - het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de administratiekosten die voor 2003 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend (bericht 79); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de sociale zekerheid van de arbeiders (bericht 80); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de jaarlijkse vakantie van kunstenaars (bericht 81); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende de organisatie en de werking van de Commissie ?Kunstenaars? (bericht 82); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en ﷓modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars (bericht 83); - de aanduiding van de vier leden van de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum, die moeten voorgesteld worden door de regering (bericht 84); - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 met betrekking tot de regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten (bericht 86); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestraffende reactie op cannabisgebruikers (bericht 87); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bericht 88); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de identificatie en de registratie van honden (bericht 90); - een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het financieringsfiliaal van het Participatiefonds, ?Startersfonds? genaamd (bericht 92); - het voorontwerp van wet betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van bepaalde intellectuele rechten (bericht 94); - de uitvoeringsbesluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister, oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (bericht 95); - een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het consumentenkrediet (bericht 96); - een akkoord tussen de Federale Regering van Servië-Montenegro en de Belgische regering, in het militair domein (bericht 100); - een voorontwerp van wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake het merkenrecht (bericht 102); - een voorontwerp van wet betreffende de toetreding van België tot de Europese Luchtmachtgroep (European Air Group) (bericht 103); - een voorontwerp van wet houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen (met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen) en bij diens Slotprotocol (bericht 104).