28 mrt 2003 16:00

Betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft het koninklijk besluit van 10 juli 2002 te wijzigen waarbij een Copernicuspremie wordt toegekend aan sommige personeelsleden van de Rijksbesturen.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft het koninklijk besluit van 10 juli 2002 te wijzigen waarbij een Copernicuspremie wordt toegekend aan sommige personeelsleden van de Rijksbesturen.

We herinneren eraan dat men met de Copernicuspremie het vakantiegeld wenst aan te vullen, wat praktisch wordt geregeld door de omzendbrief nr 537 van 20 maart 2003 (BS van 27 maart 2003) om te komen tot een vakantiegeld dat 92% bedraagt (voor sommige niveaus) van het maandelijks brutosalaris van de maand maart van het jaar van de vakantie. Het ontwerp van besluit streeft er namelijk naar om vanaf 2003 de Copernicus-premie toe te kennen voor niveau B om te komen tot een vakantiegeld van 92%, en voor niveau 1 om te komen tot een vakantiegeld van 80 %. Voor dit laatste niveau zal het vakantiegeld worden opgetrokken tot 92 % vanaf 2005. Ten slotte heeft dit ontwerp tot doel het voordeel van de Copernicuspremie uit te breiden tot de personeelsleden van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en het Instituut voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen..