28 mrt 2003 16:00

Verzekeringsinstellingen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van de bedragen (*) van de administratiekosten die voor 2003 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van de bedragen (*) van de administratiekosten die voor 2003 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend.

De aanpassing van de forfaitaire administratiekosten werd berekend, rekening houdend met: * De evolutie van het gemiddeld dagloon op basis van de gegevens van het Federaal Planbureau vastgesteld in de krediet- en verzekeringssector en van de Overheid over de drie jaren die voorafgaan aan het opstellen van de begrotingen; * De helft van de evolutie van de reële groeinorm van de uitgaven voor geneeskundige verzorging (**) en het aantal vergoede dagen in de sector van de uitkeringsverzekering, dit volgens een weging van tweederden en éénderde, vastgesteld over dezelfde periode. Het voorstel werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) voorzien in artikel 195, §1, 2° van de wet betreffende de verplichte verzekeringvoor geneeskundige verzorging en uitkeringen,, gecoördineerd op 14 juli 1994. (**) zoals bedoeld in artikel 40, §1, tweede lid