28 mrt 2003 16:00

Betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder het sectorcomité XVII (Franse Gemeenschap), van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, goed.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder het sectorcomité XVII (Franse Gemeenschap), van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, goed.

Artikel 18, derde lid, van de bovengenoemde wet van 19 december 1974, zoals gewijzigd bij de wet van 15 januari 2002, bepaalt dat de Koning, voor het personeel dat ressorteert onder andere overheidsdiensten dan de federale overheidsdiensten, na het advies te hebben gevraagd van de betrokken overheden, volgens de voorwaarden en de criteria die Hij vaststelt, de representatieve vakorganisaties geheel of gedeeltelijk kan vrijstellen van de terugbetaling van de sommen betaald aan sommige van hun afgevaardigden in hun hoedanigheid van personeelslid.