28 mrt 2003 16:00

Paleis voor Schone Kunsten

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap naar publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten".

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap naar publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten".

Dit ontwerp van koninklijk besluit: - stelt het maatschappelijk kapitaal vast van de naamloze vennootschap naar publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten". Het initiële kapitaal van de vennootschap werd bepaald op 17.500.000 euro met een uitgiftepremie van 109.106,34 euro. Het ontwerp herneemt deze raming voor de vaststelling van het maatschappelijk kapitaal en bepaalt dat dit kapitaal zal vertegenwoordigd worden door 17.500 aandelen. - geeft aan de naamloze vennootschap naar publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" de toelating om haar kapitaal te verhogen. Het kapitaal zal met 5 miljoen euro worden verhoogd (*). De Federale Participatiemaatschappij zal intekenen op deze kapitaalverhoging. Na afloop van deze operatie zal zij 6.841 van de 23.981 aandelen of 27,03% bezitten. De Federale Participatiemaatschappij zal echter geen vertegenwoordiger hebben in de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten. Ter herinnering: de toelating tot kapitaalverhoging is afhankelijk van het bestaan van een koninklijk besluit tot vaststelling van het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap "Paleis voor Schone Kunsten". De waardering van de nieuw uitgegeven aandelen is immers slechts mogelijk indien het juiste bedrag van het maatschappelijk kapitaal is bepaald. (*) bedragen gebaseerd op berekeningen van de directie van het Paleis voor Schone Kunsten.