28 mrt 2003 16:00

Rust- en overlevingspensioen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel van zelfstandigen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel van zelfstandigen.

De ontwerpen beogen de verhoging van de loongrens voor de berekening van het werknemerspensioen en van het inkomensplafond voor de berekening van het pensioen voor zelfstandigen. Om te vermijden dat het verschil vergroot tussen het pensioen en het laatste beroepsinkomen, wordt voorzien om het loonplafond te vermenigvuldigen met 1,024 voor de jaren na 2002. Een zelfde regeling wordt voorgesteld voor het inkomensplafond voor zelfstandigen. (*) houdende uitvoering van artikel 7, §10 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967. (**) houdende uitvoering van artikel 10, §2 van het koninklijk besluit van 30 januari 1997, met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Houdende eveneens artikel 3, §1, 4° van de wet van 26 juli 1996 tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese economische en monetaire unie.