28 mrt 2003 16:00

Drugsbeleid

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de bestraffende reactie op cannabisgebruikers.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de bestraffende reactie op cannabisgebruikers.

Dit ontwerp beoogt eveneens de oprichting en de structurering van een brug tussen de rechterlijke reactie en de socio-sanitaire reactie op druggebruik, door de creatie van een nieuwe functie, deze van case manager van justitie. Het ontwerp moet de strafsanctie verduidelijken die wordt opgelegd aan personen die het koninklijk besluit overtreden dat maatregelen voorziet om misbruik van substanties, die gebruikt worden om illegale verdovende middelen en psychotrope stoffen of precursoren (**) aan te maken, te voorkomen. Het ontwerp van koninklijk besluit werd reeds goedgekeurd door de Ministerraad (***). De tekst werd ook doorgestuurd naar het Parlement waar hij aan de opmerkingen, die werden gemaakt tijdens het debat, werd aangepast. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt nu overgemaakt aan de Raad van State voor een dringend advies binnen de drie dagen. Het ontwerp kadert ook in de wijziging van het drugsbeleid dat een globaal en geïntegreerd beleid op poten wil zetten (****). (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen en van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen om bepalingen betreffende het beperken van de risico's en betreffende therapeutisch advies in te voegen, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 1993 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen. (**) tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaap- en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. (***) zie ook persbericht nr. 7 van de Ministerraad van 3 mei 2002. (****) zie ook de Beleidsnota Drugs aangenomen door de Ministerraad van 19 januari 2001 (verslag).