28 mrt 2003 16:00

Kruispuntbank van Ondernemingen

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad twee uitvoeringsbesluiten goed die noodzakelijk zijn voor de werking en de inwerkingtreding van de wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen (*).

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad twee uitvoeringsbesluiten goed die noodzakelijk zijn voor de werking en de inwerkingtreding van de wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen (*).

Het eerste besluit (**) duidt de overheden, administraties en diensten aan die belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het tweede besluit (***) bepaalt de manier waarop de ondernemingen of de administraties het register van de Kruispuntbank kunnen raadplegen. Het voorziet anderzijds een aantal garanties voor de ondernemingen in geval van aanvraag tot toegang tot deze gegevens. Deze ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) wet van 16 januari 2003 houdende oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, modernisering van het handelsregister, oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen. (**) koninklijk besluit houdende aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel 6 van de wet van 16 januari 2003. (***) koninklijk besluit tot regeling van de voorwaarden tot toegang in de Kruispuntbank van Ondernemingen.