28 mrt 2003 16:00

Verlaging van de werkgeversbijdragen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van het totale budget met betrekking tot de structurele lastenverlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, ter vervanging van de vroegere "Maribel"-regeling en de regeling voor de lage lonen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed tot vaststelling van het totale budget met betrekking tot de structurele lastenverlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, ter vervanging van de vroegere "Maribel"-regeling en de regeling voor de lage lonen.

Voor 2003 werd dit budget op 2.878.200 euro vastgesteld. Dit betekent dat de minimale bijdragevermindering voor elke voltijdse werknemer, voor de periode van april 2003 tot december 2003, 381,33 euro zal bedragen voor de arbeiders en 347,59 euro voor de bedienden. Een tweede ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de verlaging van de bijdragen voor de sector van de beschutte werkplaatsen. Deze ontwerpen van koninklijk besluit worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 4 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;