28 mrt 2003 16:00

Accijnzen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van bekrachtigingswet inzake accijnzen goed.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van bekrachtigingswet inzake accijnzen goed.

Dit voorontwerp van wet beoogt de bekrachtiging van drie koninklijke besluiten terzake, namelijk over sigaren en cigarillo's, sigaretten, zware stookolie en minerale olie. Het eerste koninklijk besluit (*) wijzigt de definitie van "sigaren en cigarillo's". Het tweede koninklijk besluit (**) trekt enerzijds de accijns op sigaretten op tot 11,8560 euro per 1.000 stuks. Anderzijds brengt het de accijns op zware stookolie op 13 euro per 1.000 kilo. Het derde koninklijke besluit (***) tenslotte heeft als doel de vrijstelling van bijzondere accijns voor zware stookolie die niet meer dan 1 % zwavel bevat en die onder belastingcontrole uitsluitend wordt gebruikt voor land- en tuinbouwwerkzaamheden en in de bosbouw en de zoetwatervisteelt te verlengen tot het einde van het jaar. (*) koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. (**) koninklijk besluit van 27 december 2002 betreffende het fiscaal stelsel van sigaretten en zware stookolie. Zie ook persbericht nr. 6 van de Ministerraad van 20 december 2002. (***) koninklijk besluit van 27 december 2002 tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie. Zie ook persbericht nr. 5 van de Ministerraad van 20 december 2002.