28 mrt 2003 16:00

Merkenrecht

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot goedkeuring van het Verdrag inzake het merkenrecht (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot goedkeuring van het Verdrag inzake het merkenrecht (*).

Dit Verdrag, dat tot stand kwam in het kader van de World Intellectual Property Organisation (WIPO), voorziet in uniformering en vereenvoudiging van de formele vereisten waaraan aanvragers en houders van een merkrecht in hun betrekkingen met de merkenbureaus van de verdragsluitende partijen moeten voldoen. De opzet van het Verdrag is per onderwerp telkens aan te geven welke vereisten zijn toegestaan. Vervolgens wordt bepaald dat geen andere dan de in het Verdrag genoemde voorwaarden zijn toegestaan. Per onderwerp is een modelformulier ontworpen waarvan een aanvrager of houder van een merk gebruik kan maken. De verschillen inzake formele vereisten die momenteel tussen de verschillende landen bestaan betekenen een kostenpost voor ondernemingen die hun merkrecht internationaal willen beschermen. Het Verdrag is dan ook vooral in het belang van het bedrijfsleven en hun vertegenwoordigers in merkenaangelegenheden. Als gevolg van het Verdrag zullen de administratieve lasten en de daarmee gepaard gaande kosten voor aanvragers en houders van merkenrechten verminderen. Dit is in het belang van de Belgische ondernemingen die op internationaal vlak opereren. Gelet op de toenemende globalisering van de economische activiteiten zal het belang van het Verdrag in de toekomst nog toenemen. Het is dan ook belangrijk dat België partij wordt bij het Verdrag. (*) gedaan te Genève op 27 oktober 1994.