28 mrt 2003 16:00

Detachering van politieambtenaren

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen.

Het ontwerp heeft tot doel om, voor alle mogelijke toestanden waaronder een personeelslid van de politie gedetacheerd wordt buiten zijn dienst van oorsprong, de statutaire toestand die de zijne zal zijn tijdens de detachering te regelen. Het principe is het behoud van het statuut van oorsprong. Het ontwerp van koninklijk besluit regelt eveneens andere toestanden van detachering omschreven als soortgelijke toestanden, welke dus onderworpen worden aan hetzelfde regime als de hiervoor bedoelde detacheringen. Het betreft volgende detacheringen: - de lokale politieambtenaren bij het secretariaat van de vaste commissie van de lokale politie; - de lokale en federale politieambtenaren in de hoedanigheid van verbindingsambtenaar bij de gouverneurs; - de lokale en federale politieambtenaren bij de politiescholen; - de lokale en federale politieambtenaren bij de FOD Binnenlandse Zaken. Het ontwerp regelt eveneens de toestand van de lokale politieambtenaren die ingezet worden voor opdrachten van civiel beheer van crisissen. Tot slot schrijft het ontwerp van koninklijk besluit de overgangsmaatregelen voor alle mogelijke vormen van lopende detacheringen, altijd steunende op overeenkomsten, voor.