28 mrt 2003 16:00

Zelfstandigenstatuut voor kunstenaars

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten met betrekking tot de zelfstandigheidsverklaring aangevraagd door bepaalde kunstenaars.

De kunstenaar die zich als zelfstandige vestigt, kan door middel van een formulier het afleveren van een zelfstandigheidsverklaring door de Commissie Kunstenaars (*) aanvragen. Voor het afleveren van deze verklaring gaat de Commissie na of de sociaal-economische realiteit waarin de kunstenaar werkt wel overeenstemt met een situatie als zelfstandige. Dit document is twee jaar geldig en deze periode kan worden verlengd. Zodra de sociaal-economische situatie verandert moet de kunstenaar dit meedelen om zijn statuut eventueel te corrigeren. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) de organisatie en de werking van deze Commissie worden geregeld in een ander ontwerp van koninklijk besluit.