27 nov 2015 17:09

Afschaffing van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoeding ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor de Binnenscheepvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de afschaffing van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen, ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart.

Deze afschaffing kadert in de overheveling van de kinderbijslag naar de deelstaten en het streven naar een vermindering van het aantal actoren in het kinderbijslagstelsel. 

Vanaf 1 januari 2016 dienen de werkgevers hun aangifte niet langer via de Bijzondere Verrekenkas te regelen, maar wel via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Dit verandert wel niets aan de bestaande bijzondere bijdragenregeling voor de binnenscheepvaart: de bijdragen zullen ook na de afschaffing berekend worden op 22/25sten van het brutoloon.

Er wordt een overgangsperiode voorzien van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016 (datum waarop de Bijzondere Verrekenkas wordt afgeschaft) om afsluitende acties te ondernemen voor de verwerking van de aangiften betreffende het laatste kwartaal (vierde kwartaal 2015), waarvoor de Bijzondere Verrekenkas nog bevoegd zal zijn. 

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.