16 okt 2002 17:00

Afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met het oog op de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd en de organisatie van de militaire rechtbanken, de bevoegdheid ervan, de rechten en verplichtingen van hun leden alsmede de duur van hun ambt in oorlogstijd.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, en de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met het oog op de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd en de organisatie van de militaire rechtbanken, de bevoegdheid ervan, de rechten en verplichtingen van hun leden alsmede de duur van hun ambt in oorlogstijd.

In vredestijd worden de bevoegdheden van de militaire rechtscolleges geïntegreerd in de bevoegdheden van de burgerlijke rechtscolleges die strafzaken behandelen (politierechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg, hoven van beroep en hoven van assisen). Op strafrechtelijk gebied worden de strafbare feiten gepleegd door militairen op dezelfde wijze opgespoord, vervolgd en berecht als ware het strafbare feiten gepleegd door burgers. Voor de oorlogstijd wordt zoveel mogelijk toepassing gemaakt van het gemeen strafprocesrecht. Daarnaast levert dit voorontwerp een vermindering van de administratieve lasten op.