16 okt 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 16 oktober 2002.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 16 oktober 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur. De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 16 oktober 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur. De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft allereerst de aandacht gevestigd op de voorbereiding van het Belgische standpunt voor de Europese Raad te Brussel (24-25 oktober 2002). België steunt de voorstellen van de Europese Commissie wat betreft: de toetreding van 10 kandidaat-landen (Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Cyprus en Malta) zou goedgekeurd kunnen worden op de Europese Raad te Kopenhagen (12-13 december 2002), zodanig dat het toetredingsverdrag tot de Europese Unie van deze tien landen geratificeerd kan worden tijdens het eerste semester 2004. De Eerste Minister hoopt dat de ratificatie gebeurt vóór de Europese verkiezingen van 2004; Roemenië en Bulgarije zullen ten minste tot 2007 moeten wachten. Overleg gaat door met Turkije; een monitoring zal belast worden de uitvoering van de toetredingsvoorwaarden te toetsen; de geleidelijke toekenning van hulp aan de staten die kandidaat zijn voor de toetreding, de toekenning van begrotingscompensaties en de dotatie voor de Europese structurele fondsen; de overgangsmaatregelen op institutioneel vlak (drempel voor de gekwalificeerde meerderheid); België zal het verzoek van Tsjechië en Hongarije om een groter aantal zetels in het Europees Parlement, steunen; De instelling van een Facilitated Transit Document voor de Russische burgers die reizen tussen Kaliningrad en Rusland. Wat betreft de werkzaamheden in de Conventie over de toekomst van de Europese Unie, werd een staat van vordering opgesteld, maar een uitgebreider verslag zal later goedgekeurd worden, waaraan de Eerste Minister een rede zal wijden op 18 november 2002 op het Europa-college te Brugge. De Eerste Minister heeft ook de nadruk gelegd op de goedkeuring van het koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen wat betreft de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning (persbericht 1 van 16/10/2002). Hij heeft ook gewezen op de goedkeuring van een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht (persbericht 2 van 16/10/2002). Na aanpassing van de teksten naar het advies van de Raad van State, werd het voorontwerp van wet tot afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd, definitief goedgekeurd. Zij voorziet eveneens in de organisatie van de militaire rechtbanken, hun bevoegdheden, de rechten en verplichtingen van hun leden alsmede de duur van hun ambt in oorlogstijd. De Eerste Minister verhoopt dat dit voorontwerp nog onder deze legislatuur door het Parlement gestemd zal worden (persbericht 3 van 16/10/2002). De Eerste Minister heeft ook de opzetting van proefprojecten meegedeeld om de Astrid-technologie voor de hulpdiensten uit te testen (4). Hij verzekert dat medische geheimhouding gegarandeerd wordt wat betreft de medische urgentiediensten. Vervolgens heeft de Ministerraad de volgende punten goedgekeurd: een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de wettelijke controles in kieszaken (persbericht 5 van 16/10/2002); een algemene offerteaanvraag voor de levering en het onderhoud van anonieme en politievoertuigen (persbericht 6 van 16/10/2002); de vervanging van twee effectieve leden van de Algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) (persbericht 7 van 16/10/2002); het samenwerkingsakkoord betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatsverandering en het Protocol van Kyoto (persbericht 8 van 16/10/2002); een voorontwerp van wet tot beteugeling van het bedrog met de kilometerstand van voertuigen (persbericht 9 van 16/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector (persbericht 10 van 16/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit rond de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (persbericht 11 van 16/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en van daarmee gelijkgestelde producten (persbericht 12 van 16/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 107quater van de wet op de ziekenhuizen (persbericht 13 van 16/10/2002); een voorontwerp van wet met betrekking tot een wijziging van technische aard waardoor de onderzoeksbevoegdheden van de invorderingsambtenaren worden verruimd (persbericht 14 van 16/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inzamel- en recyclagebijdrage van batterijen in het kader van de milieutaksen (persbericht 15 van 16/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit waardoor de verdeling van een gedeelte van de winsten voorafgaande het dienstjaar 1995 van de Nationale Loterij wordt gewijzigd (persbericht 16 van 16/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het definitief winstverdelingsplan 2001 van de Nationale Loterij (persbericht 17 van 16/10/2002); het vrijmaken van een krediet van 144.380 EUR op de begroting 2002 van het departement Buitenlandse Zaken. Dit bedrag zal gebruikt worden voor initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat (persbericht 18 van 16/10/2002); de deelname van een Belgische mijnenjager aan de opruiming van explosieven in de Baltische Zee (persbericht 19 van 16/10/2002); de administratieve overdracht van een terrein van de Regie der Gebouwen naar het Ministerie van Landsverdediging, om het de NAVO ter beschikking te stellen (persbericht 20 van 16/10/2002).