16 okt 2002 17:00

Verlaging van het expeditierecht van gerechtelijke dossiers

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht.

Dit voorontwerp van wet, dat aangepast werd aan het advies van de Raad van State (**), beoogt de toegankelijkheid van het gerecht in het algemeen en van het strafdossier in het bijzonder te vergroten, door met name het expeditierecht op de afgifte van afschriften van gerechtelijke dossiers te verlagen en aldus de afgifte van stukken uit het gerechtsdossier in strafzaken ten aanzien van de verdachte, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij en de burgerlijke partij te vergemakkelijken. Dit ligt in de lijn van de in de Federale Regeringsverklaring en het Federaal Veiligheids- en Detentieplan naar voor gebrachte doelstellingen. Deze doelstellingen zijn gericht op een grotere transparantie en toegankelijkheid van alle gerechtelijke diensten. Het tarief van 0,75 euro (30 frank) wordt teruggebracht tot 0,25 euro (10 frank) voor alle afschriften. In de toekomst kan deze prijs nog worden herzien (verlaagd) door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, gezien de huidige tendens om over te stappen naar elektronische dossiers. (*) zie bericht nr. 17 van de Ministerraad van 19 april 2002 (**) advies uitgebracht op 10 juli 2002