16 okt 2002 17:00

Rijksregister van de natuurlijke personen

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de wettelijke controles in kieszaken.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de wettelijke controles in kieszaken.

De toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het gebruik van het identificatienummer worden gevraagd om de door de artikelen 115, 116, 117bis en 118 van het Kieswetboek opgelegde wettelijke controles doeltreffend uit te voeren. Het gebruik van het identificatienummer wordt eveneens gevraagd om elke fout in het kader van de elektronische doorzending van de kandidatenlijsten en van de lijst- en naamstemmen door de hoofdbureaus naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken te vermijden (*). Het ontwerp van koninklijk besluit is zo opgesteld dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen waarop de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer betrekking hebben, gewaarborgd is. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft (**) over dit ontwerp van besluit een gunstig advies uitgebracht. (*) cf. artikel 161, tiende lid van het Kieswetboek. (**) op 22 augustus 2002.