16 okt 2002 17:00

Wetboek van de BTW

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed (*) met betrekking tot een wijziging van technische aard waardoor de onderzoeksbevoegdheden van de invorderingsambtenaren worden verruimd.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed (*) met betrekking tot een wijziging van technische aard waardoor de onderzoeksbevoegdheden van de invorderingsambtenaren worden verruimd.

Ter herinnering: De onlangs opgerichte Administratie van de invordering omvat de ambtenaren en de diensten belast met de invordering van de belastingen en taksen, die tot op heden werden ingevorderd door de directe belastingen en de BTW samen. Om te voorkomen dat er zich in voorkomend geval problemen zouden voordoen bij de herstructurering voegt het voorontwerp van wet in het Wetboek van de BTW een nieuw lid in dat tot doel heeft klaarheid te scheppen in de wettelijke basis van de onderzoeksbevoegdheden die aan de invorderingsambtenaren worden verleend. (*) tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.