16 okt 2002 17:00

Energiebesparing in de woning

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning.

Dit ontwerp zal een gunstige invloed hebben op het milieu aangezien het ertoe strekt een rationeel energiegebruik en energiebesparingen in woningen aan te moedigen. De uitvoering ervan zal ook gevolgen hebben zowel voor de burgers en de ondernemers als voor de Federale Overheidsdienst Financiën. Om het fiscaal voordeel in de vorm van een belastingvermindering te kunnen verkrijgen zal de belastingplichtige bij zijn aangifte in de inkomstenbelasting het origineel van de factuur moeten voegen dat is uitgereikt door de persoon die werken uitvoert of een door de belastingplichtige voor eensluidend verklaard afschrift ervan alsook het betalingsbewijs van het op die factuur vermelde bedrag. Wat de persoon betreft die de werken uitvoert, bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit dat de factuur een onderverdeling van de kostprijs in functie van de aard van de werken moet bevatten. Zo kunnen de werken die recht geven op een belastingvermindering van 15% onderscheiden worden van die welke recht geven op een belastingvermindering van 40%. Bovendien moet voornoemd persoon de gelijkvormigheid van de werken bevestigen. Het ontwerp bevat daartoe een formule die op de factuur moet voorkomen en die het minimum aan verplichte vermeldingen bevat. Op die manier wordt een ogenschijnlijk zware administratieve last in belangrijke mate vergemakkelijkt. Anderzijds moet de Federale Overheidsdienst Financiën aan de hand van de bij de voormelde aangifte gevoegde documenten nagaan of het voornoemde fiscaal voordeel kan worden toegestaan. Die taak wordt in belangrijke mate vergemakkelijkt aangezien de persoon die de werken uitvoert moet bevestigen dat deze beantwoorden aan de voorwaarden die worden vastgelegd door het ontwerp van koninklijk besluit. Bij de uitwerking van het ontwerp werd voortdurend aandacht besteed aan de vermindering van de administratieve lasten zowel voor de burger als voor de overheidsdienst. (*) tot wijziging van het KB/WIB 92.