20 nov 2021 17:50

Afschaffing van de starterslonen voor jongeren in de dienstencheques-sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit tot uitsluiting van de arbeidsovereenkomst dienstencheques uit het toepassingsgebied van starterslonen voor jongeren.

Overeenkomstig het unanieme advies en het verzoek van het paritair subcomité voor erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, beoogt het ontwerp van koninklijk besluit de arbeidsovereenkomst dienstencheques van het toepassingsgebied van de starterslonen voor jongeren uit te sluiten. De werkgevers zullen dus voortaan voor de werknemers die ze aanwerven met een arbeidsovereenkomst dienstencheques geen gebruik meer kunnen maken van de starterslonen.

Het stelsel van de starterslonen voor jongeren laat toe dat een werkgever die een jongere aanwerft van 18, 19 of 20 jaar het verschuldigde brutoloon voor die jongere kan verminderen. Het loonverlies van de jongere wordt opgevangen door een compenserende toeslag. De werkgever betaalt de compenserende toeslag maar kan die kost in mindering brengen van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitsluiting van de arbeidsovereenkomst dienstencheques uit het toepassingsgebied van artikel 33bis, § 1, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid