07 sep 2012 18:05

Afschaffing van de terugkoop van groenestroomcertificaten

De ministerraad beslist op voorstel van staatssecretaris voor Leefmilieu en Energie Melchior Wathelet om de federale aankoopverplichting van groene stroomcertificaten voor onshore hernieuwbare energie door Elia af te schaffen.

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen wijzigt. Het schaft de federale aankoopverplichting van groene stroomcertificaten voor onshore energie door Elia af. De regering volgt hiermee het voorstel van de regulator CREG. De hervorming is een logisch gevolg van de bevoegdheidsverdeling waarbij hernieuwbare energie die op het land wordt geproduceerd, tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten behoort. Aan de grondslag van deze beslissing ligt immers de hervorming van het Vlaamse stelsel van groenestroomcertificaten dat op 1 augustus 2012 in werking is getreden. De federale regering wenst met deze hervorming elke interferentie met de regionale steunstelsels op te heffen, om perverse effecten op de transporttarieven te vermijden. De aankoopverplichting die door de gewesten aan Elia wordt opgelegd, blijft bestaan. Er geldt een uitzondering voor de aankoopverplichting van certificaten geproduceerd door fotovoltaische installaties die dateren van vóór 2006. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd en wordt ook besproken met de gewesten om alle betrokken partijen de nodige informatie te verschaffen.