22 mei 2021 11:03

Afvaardiging van de federale regering in de Interministeriële Conferentie Migratie en Integratie

De ministerraad keurt de afvaardiging van de federale regering in de Interministeriële Conferentie Migratie en Integratie goed.

Het Overlegcomité keurde op 12 februari 2021 de oprichting van een Interministeriële Conferentie Migratie en Integratie (IMC) goed. In de IMC zijn de verschillende regeringen van België vertegenwoordigd. Elke regering deelt, na een beslissing over haar afvaardiging te hebben genomen, deze beslissing mee aan het Overlegcomité.

De afvaardiging van de federale regering in de IMC zal bestaan uit de volgende ministers en staatssecretarissen:

  • de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
  • de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen
  • de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
  • de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij
  • de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit