25 sep 2003 18:00

Agenda Ministerraad

MINISTERRAAD
VAN VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2003, OM 10.00 UUR
AGENDA

MINISTERRAAD VAN VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2003, OM 10.00 UUR AGENDA

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSENBETROKKEN ZIJN Minister van Financiën + Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude B.1. Voorontwerp van wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte.2003A20410.029 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Financiën + Staatssecretaris voor de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraudeMinister van Economie B.2. Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, en de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.2003A20410.030 ALGEMEEN BELEID Eerste MinisterMinister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid A.3. Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.1993A01220.034 Minister van Binnenlandse Zaken A.4. Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de Diensten van het Vlaams Parlement gemachtigd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken.2003A03231.015 Minister van Binnenlandse Zaken A.5. Begrotingsdiscipline - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Diensten - Verhuis van computermaterieel.2003A03130.084 Minister van Binnenlandse Zaken A.6. Begrotingsdiscipline - Dossier DMA 2001 R3 507 betreffende de aankoop van zomerhemden, winterhemden en witte hemden voor de leden van de Federale en Lokale Politie en de aspiranten van de federale en provinciale scholen.2003A03130.081 Minister van Binnenlandse Zaken A.7. Begrotingsdiscipline - Dossier DMA 2001 R3 509 betreffende de confectie van parkas voor de leden van de Federale en Lokale Politie en de aspiranten van de federale en provinciale scholen.2003A03130.082 Minister van Binnenlandse Zaken A.8. Berotingsdiscipline - Dossier DMA 2002 R3 505 betreffende de aankoop van outdoor sportschoenen ten voordele van de geïntegreerde politie.2003A03130.080 Minister van Binnenlandse Zaken A.9. Begrotingsdiscipline - Dossier DMA 2002 R3 693 betreffende de aankoop van specifieke software ten voordele van de geïntegreerde politie.2003A03130.083 Minister van Binnenlandse Zaken A.10. Begrotingsdiscipline - Dossier DMA 2003 R3 051 betreffende de levering van wisselstukken voor de voertuigen (auto en moto) van het merk BMW in dienst bij de Federale Politie.2002A03130.623 Minister van Binnenlandse Zaken A.11. Begrotingsdiscipline - Dossier DMA 2003 R3 052 betreffende de levering van niet herlaadbare batterijen ten voordele van de Federale en Lokale Politie.2003A03130.038 Minister van Binnenlandse Zaken A.12. Begrotingsdiscipline - Dossier DMA 2003 R3 608 betreffende het onderhoud en de herstelling van de beeldopname-apparatuur ten voordele van de Federale Politie.2003A03130.037 Minister van Buitenlandse Zaken A.13. Begrotingsdiscipline - Juridische verbintenissen die moeten afgesloten worden om de continuïteit van de werking van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren.2003A30130.077 Minister van Landsverdediging A.14. Dossier 3MD310 betreffende de aankoop van wisselstukken, opleiding en onderhoud van brandweer- en ademhalingsbeschermingsmiddelen.2003A05130.075 Minister van Justitie A.15. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 627, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek.2002A02600.183 Minister van Justitie A.16. Voorontwerp van wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel.2002A02610.136 Minister van Justitie B.17. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten van de wet van 25 februari 2003 houdende inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op het uitvoeren van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen.2003A02600.014 Minister van JustitieMinister van Mobiliteit B.18. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.2003A02460.025 Minister van EconomieMinister van MobiliteitMinister van Consumentenzaken B.19. Voorontwerp van wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen.2002A40460.358 Minister van Mobiliteit B.20. Raamakkoord tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en het Federaal Planbureau aangaande de ondersteuning van het federale mobiliteits- en vervoersbeleid.2003A61130.069 Minister van Financiën B.21. LANAKEN - Federale Overheidsdienst Financiën - Controle van de B.T.W. - Huur van een gebouw, gelegen Stationsstraat 66.2003A64140.001 Minister van Ambtenarenzaken B.22. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector.2002A04180.174 Minister van Ambtenarenzaken B.23. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de competentietoelage.2003A04162.002 Minister van Ambtenarenzaken A.24. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.2002A04180.186 Minister van Volksgezondheid A.25. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de vacante posten bij de Federale Commissie voor medisch en wetenschap-pelijk onderzoek op embryo's in vitro worden bekendgemaakt en de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend.2003A71750.041 ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Sociale Zaken A.26. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninkljk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft.2002A70720.581 Minister van WerkMinister van Sociale Zaken A.27. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.1998A74780.078 Minister van Pensioenen B.28. Voorontwerp van wet houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een Overheidsdienst.2002A75168.016 Minister van Financiën B.29. Voorontwerp van wet houdende de bescherming tegen valsemunterij.2002A20610.135 Minister van Duurzame Ontwikkeling B.30. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 2000 houdende vaststelling van het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004.1999A43760.055b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1998 tot vaststelling van de algemene regels betreffende de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie voor duurzame ontwikkeling.1998A73760.049 BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken B.31. Intergouvernementele Conferentie - Standpunt van de Belgische Regering.2003A01500.005 Minister van Financiën B.32. Voorontwerp van wet betreffende de bijdrage van België tot de dertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie.2001A20510.579 Minister van Financiën B.33. Voorontwerp van wet betreffende de deelneming van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds.2001A20520.208 Minister van Buitenlandse Zaken A.34. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York, op 9 december 1999.2003A30510.044