22 jan 2004 01:00

Agenda Ministerraad

Ministerraad van vrijdag 23 januari 2004, om 10.00 uur. Agenda.
Persconferentie om 15.00 uur, Hertogstraat 4, 1000 Brussel

Ministerraad van vrijdag 23 januari 2004, om 10.00 uur. Agenda. Persconferentie om 15.00 uur, Hertogstraat 4, 1000 Brussel

FEDERAAL PLAN TOT BESTRIJDING VAN HET TABAKSGEBRUIK Minister van Volksgezondheid B.1. Federaal plan tot bestrijding van het tabaksgebruik :a) Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.2004A71750.003b) Voorontwerp van wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (W.G.O.) inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, ondertekend, te New York, op ?.2004A71510.003c) Oprichting van een werkgroep, belast met het onderzoek naar het verband tussen de tabaksprijs en het tabaksgebruik.d) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten.2004A71750.005VERVOLG VAN PUNT B.1.e) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten.2001A71750.364f) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen.2004A71750.004g) Versterkt controlebeleid.h) Pilootproject op het gebied van ontwenningshulp.i) Programma in het kader van het accrediteren van geheesheren voor een opleiding op het gebied van ontwenning.j) Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik.2004A71750.002 Minister van Werk + Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk B.2. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van werknemers tegen tabaksrook.2004A74770.008 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister A.3. Ontwerp van koninklijk besluit tot verlening van de toestemming aan de h. Geert GOEDERTIER, referendaris bij het Arbitragehof, om zijn ambt te cumuleren met dit van praktijkassistent aan de Vakgroep publiek recht en belastingrecht aan de Universiteit Gent.2004A01100.002 Eerste Minister A.4. Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van standaardformulieren voor de overheidsopdrachten die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking.2003A01130.006 Minister van Justitie A.5. Voorontwerp van wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E.2004A02430.002 Minister van Binnenlandse Zaken A.6. Dossier DMA 2003 R3 673 betreffende de aankoop van een informaticaoplossing voor het beheer van evenementen van administratieve politie.2004A03130.005 Minister van Middenstand A.7. Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van bepaalde leden van de Raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau.2003A40470.001 Minister van Financiën A.8. NEUFCHATEAU - Federale Overheidsdienst Justitie - Vredegerecht - Huur van het gebouw, gelegen avenue de la Victoire 52.2004A20140.001 Minister van Financiën B.9. Precaire financiële toestand van de Nationale Kas voor rampenschade.2004A20210.001 Minister van Economie B.10. a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter van de Raad voor de mededinging.b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag van een voltijds lid van de Raad voor de mededinging.1993A40440.050 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Overheidsbedrijven B.11. Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiekrecht DE POST.2003A64150.018 Minister van Overheidsbedrijven B.12. Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen - "Woon-werk-verkeer".2004A64460.003 Minister van Werk B.13. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79, § 4bis, en artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.2004A74780.002 Minister van Sociale Zaken B.14. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2004A70750.001 Minister van Volksgezondheid B.15. Aviaire influenza - Stand van zaken.2003A71750.038 Minister van Volksgezondheid B.16. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2003, tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden.2003A71750.030 Minister van Volksgezondheid B.17. Overeenkomst tussen de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en de agrochemie (C.O.D.A.) en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (F.A.V.V.).2004A71480.001 Minister van Volksgezondheid A.18. Informaticasysteem SANITEL - Verlenging van de externe consultants van de v.z.w. Centrale Dierengezondheidsvereniging (C.D.V.) na de overname van de activiteiten, diensten en personeel van die v.z.w. door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (F.A.V.V.).2004A71130.004 Minister van FinanciënMinister van Volksgezondheid Minister van Economie B.19. Voorontwerp van wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.2003A71750.020 Minister van Economie B.20. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999.2004A40440.005 Minister van Economie A.21. Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/M/96/A 2170/64 van 19 februari 1996 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België.2002A40430.239 Minister van Maatschappelijke Integratie A.22. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.2004A77700.002b) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.2004A77700.003 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken A.23. IRAN - Belgian First Aid & Support Team (B-FAST) - Interventie naar aanleiding van de aardbeving van 26 december 2003 in de omgeving van de stad Bam.2004A05340.002 Minister van Buitenlandse Zaken A.24. FILIPPIJNEN - Belgian First Aid & Support Team (B-FAST) - Interventie naar aanleiding van de aardverschuiving van 20 december 2003 in de streek van Leyte.2004A05340.001 Minister van Buitenlandse Zaken A.25. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en met de Bijlage, aangenomen te Genève, op 25 juni 1969.2004A30510.002 ++ +