09 sep 2004 18:00

Agenda Ministerraad 10-09-04

Agenda Ministerraad van 10/9/04.

Agenda Ministerraad van 10/9/04.

Eerste Minister Samenstelling van de federale overheidsdelegatie in de Algemene Comités A, B en C en in het Subcomité.2003A01167.001 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Wetenschappelijk Comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen.1995A40430.070 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van de Dienst regulering van het spoorwegvervoer, en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepassing is op zijn leden. 2004A61460.036 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Landsverdediging Ramp te Gellingen - Stand van zaken.2004A03330.061 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van JustitieMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Gelijke Kansen Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het Nationaal Forum voor slachtofferbeleid.2004A02610.017 Minister van JustitieMinister van Maatschappelijke Integratie Sociale en fiscale behandeling van de voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen :2004A02620.002a) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de programmawet van 24 december 2002.2003A02620.001b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.2002A77700.074 Minister van Financiën Voorontwerp van wet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van bepaalde vergoedingen toegekend aan voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.2004A20410.051 Minister van Begroting Opvolging Begroting 2004.2003A22420.005 Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht DE POST.2004A64150.004