08 okt 2003 02:00

Agenda Ministerraad 10-10-2003

MINISTERRAAD
VAN VRIJDAG 10 OKTOBER 2003, OM 10.00 UUR
AGENDA

MINISTERRAAD VAN VRIJDAG 10 OKTOBER 2003, OM 10.00 UUR AGENDA

FISCAAL BELEID :DOSSIERS WAARBIJ EEN STAATSSECRETARIS BETROKKEN IS Minister van Financiën + Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude B.1. Voorontwerp van wet houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte.2003A20410.029 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Financiën + Staatssecretaris voor de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraudeMinister van Economie B.2. Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, en de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.2003A20410.030 Minister van Financiën + Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude B.3. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.2003A20410.032 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën B.4. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de Europese Economische Gemeenschap, die voort-vloeien uit verrichtingen, die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor landbouw, alsmede van landbouwheffingen en douanerechten, van de belasting op de toegevoegde waarde en van bepaalde douanerechten.2003A20410.001 Minister van Werk B.5. Nationaal Actieplan voor tewerkstelling 2003 (versie van 3 oktober 2003).2003A74770.005 Minister van WerkMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid B.6. Werkgroep "Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid" - Stand van zaken.2003A70720.050 Minister van Leefmilieu B.7. Federaal Plan tot bestrijding van verzuring en troposferisch ozon 2000-2003 - Stand van zaken.2000A73760.061 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister B.8. Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van de elektronische middelen en tot wijziging van andere bepalingen in bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van24 december 1993 betreffende de overheids-opdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.2001A01130.488 Eerste MinisterMinister van Ambtenarenzaken A.9. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de beleidsorganen van de Federale Overheidsdiensten.2003A04180.035 Minister van Ambtenarenzaken A.10. a) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.2002A04180.186b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het statuut van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid.2003A04162.001 Minister van Ambtenarenzaken A.11. Brugdagen voor 2004 - Ontwerp van circulaire.2003A04164.005 Minister van Justitie B.12. Voorontwerp van wet houdende verticale integratie van het Openbaar Ministerie.2003A02600.015 Minister van Justitie B.13. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten.2003A02600.010 Minister van Buitenlandse Zaken A.14. Begrotingsdiscipline - Juridische verbintenissen die moeten afgesloten worden om de continuïteit van de werking van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren.2003A30130.077 Minister van Werk A.15. Begrotingsdiscipline - Organisatie van het symposium "Preventie van zware ongevallen".2003A74770.006 Minister van Financiën B.16. Begrotingsdiscipline - Federale Overheidsdienst Financiën - Dringende vastleggingen voor het jaar 2003.2003A20130.013 Minister van Financiën B.17. Begrotingsdiscipline - Federale Overheidsdienst Financiën - Dringende vastleggingen voor het jaar 2003.2003A20400.015 Minister van Mobiliteit B.18. Begrotingsdiscipline - Ontwerp van overeenkomst betreffende een studie met betrekking tot de heffing voor het gebruik van de spoorweg-infrastructuur in België.2003A61130.076 Minister van Energie B.19. Mededeling - Verstoring van het hoogspanningsnet.2003A42450.017 Minister van Energie B.20. Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad van bestuur van de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (N.I.R.A.S.).1996A40450.034 Minister van Overheidsbedrijven B.21. Ontwerp van koninklijk besluit tot het verlenen van eervol ontslag en tot benoeming van een lid van de Raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgacom".2003A64150.003 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Economie B.22. JAPAN - Wereldtentoonstelling, te Aïchi in 2005.1996A40510.264 Minister van Landsverdediging A.23. KOSOVO - Verlenging van de Belgische deelname aan de opdracht "United Nations Mission of Interim Administration in KOSOVO" (UNMIK).1999A30350.008 Minister van Buitenlandse Zaken A.24. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York, op 25 mei 2000.2003A30510.049 Minister van Buitenlandse Zaken A.25. Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Regering van de Federale Republiek Joegoslavië betreffende de terug- en overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, en met het Uitvoeringsprotocol en zijn Bijlagen 1 tot 8, gedaan te Belgrado, op 19 juli 2002.2003A30510.048