09 dec 2004 11:00

Agenda Ministerraad

MINISTERRAAD VAN VRIJDAG 10 DECEMBER 2004, AGENDA.
HET AANVANGSUUR ZAL LATER WORDEN MEDEGEDEELD.

MINISTERRAAD VAN VRIJDAG 10 DECEMBER 2004, AGENDA. HET AANVANGSUUR ZAL LATER WORDEN MEDEGEDEELD.

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken B.1. Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 Eerste Minister + Staatssecretaris voor Administratieve VereenvoudigingMinister van Middenstand B.2. Nota betreffende de modernisering en de vereenvoudiging van de vestigingswetgeving.2004A44440.017 Eerste Minister + Staatssecretaris voor Administratieve VereenvoudigingMinister van JustitieMinister van EconomieMinister van Sociale ZakenMinister van Werk B.3. Juridisch kader voor betrouwbare derde partijen, elektronische arbeidsovereenkomsten en elektronische kennisgevingen in het arbeidsrecht.2004A01770.021 Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling A.4. Ontwerp van koninklijk besluit tot vervanging van leden van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling.1997A73760.041 Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Duurzame OntwikkelingMinister van AmbtenarenzakenMinister van Leefmilieu B.5. Methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal die zal gebruikt worden voor de federale administraties.2004A77760.008 Minister van FinanciënMinister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Sociale EconomieMinister van Werk B.6. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 67 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch Actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen.2004A20410.057 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister A.7. Verspreiding van de perscommuniques - Contract met het Persagentschap Belga.2004A01130.071 Minister van Leefmilieu A.8. Nieuwe samenstelling van de Nationale Klimaatcommissie.2003A73760.014 Minister van Financiën B.9. BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Inrichtingswerken, gelegen Wetstraat 51.2000A64140.180 Minister van FinanciënMinister van Begroting B.10. BRUSSEL - Congressenpaleis - Renovatie en uitbreiding - Stand van zaken. 2003A61130.028 Minister van Justitie B.11. a) Voorontwerp van wet betreffende de elektronische procesvoering.2004A02600.028b) Voorontwerp van wet tot oprichting van de gegevensbank Phenix.2004A02600.007 Minister van Justitie B.12. a) Voorontwerp van wet betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden.2004A02610.030b) Voorontwerp van wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken.2004A02610.031 Minister van Justitie B.13. Voorontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand en de rechtsbijstand.2004A02600.027 Minister van Justitie B.14. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de programmawet van 24 december 2002.2003A02620.001 Minister van Justitie A.15. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het instellen van een systeem van informatieverwerking voor spelers aan wie de toegang tot kansspelinrichtingen van klasse I en klasse II wordt ontzegd.2004A02430.028 Minister van JustitieMinister van Landbouw A.16. Ontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van landbouw en visserij, wat betreft de uitoefening van de bevoegdheden op het gebied van de pachtwetgeving.2004A02030.015 Minister van Ambtenarenzaken A.17. "Business Proces Reengineering" van de Federale Overheidsdienst Justitie - Voorstel tot uitbreiding van het lopende contract voor aanvullende niet voorziene diensten (MOD 39).2004A04130.075 Minister van Ambtenarenzaken A.18. "Business Proces Reengineering" van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Voorstel tot uitbreiding van het lopende contract voor aanvullende niet voorziene diensten (MOD 67).2004A04130.076 Minister van Ambtenarenzaken A.19. Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut.1992A04160.256 Minister van Ambtenarenzaken B.20. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de Federale Overheidsdiensten.2002A04180.159 Minister van Begroting B.21. Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën - Deontologische code.2004A22030.018 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën B.22. Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 205, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 betreffende het aftrekken van de belastbare winsten.2004A20410.058 Minister van FinanciënMinister van Begroting A.23. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toewijziging aan het Zilverfonds van het winstaandeel dat door Belgacom aan de Staat wordt gestort in 2004.2004A22420.015 Minister van Overheidsbedrijven A.24. Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting, voor het jaar 2004.2004A64400.017 Minister van Overheidsbedrijven A.25. Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2003 van de Nationale Loterij.2004A64400.016 Minister van Overheidsbedrijven B.26. Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.066 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Economie B.27. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 mei 2003 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.2004A40210.003 Minister van EconomieMinister van Middenstand B.28. Voorontwerp van wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten.2004A44440.016 Minister van Economie A.29. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vastlegging op de kredieten van het begrotingsjaar 2004 van de toelagen aan de Collectieve Centra voor hun onderzoeksprojecten onder federale bevoegdheid, en de voortzetting van hun acties voor de sensibilisering van de kleine en middelgrote bedrijven voor normen.2004A40030.016 Minister van Economie A.30. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vastlegging op de kredieten van het begrotingsjaar 2004 van de toelagen aan de Collectieve Centra voor hun acties voor de sensibilisering van de kleine en middelgrote bedrijven voor de bescherming van hun innovaties en voor de technologiewacht.2004A40030.017 Minister van VolksgezondheidMinister van Leefmilieu B.31. a) Federaal programma ter vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in België.2004A71750.042b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het eerste reductieprogramma van de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en de biociden.2004A71750.043 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van FinanciënMinister van Ontwikkelingssamenwerking B.32. Afrikaans Ontwikkelingsfonds - Deelname van België aan de tiende wedersamenstelling van de middelen (FAD-10).2004A20510.045 Minister van FinanciënMinister van Ontwikkelingssamenwerking B.33. Internationale Ontwikkelingsassociatie - Veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen (IDA-14) - Oriëntatienota.2004A20510.044 Minister van Buitenlandse Zaken A.34. FILIPPIJNEN - "Belgian First Aid & Support Team" (B-FAST) - Interventie naar aanleiding van de doortocht eind november - begin december 2004, van de tropische stormen Unding, Violeta, Winnie en Nanmadol.2004A30340.015 ++ +