22 dec 2004 16:35

Agenda Ministerraad

Agenda Ministerraad van donderdag 23 december 2004, 08.00u.
Persconferentie om 15.00u.

Agenda Ministerraad van donderdag 23 december 2004, 08.00u. Persconferentie om 15.00u.

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSENBETROKKEN ZIJN Eerste Minister + Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Minister van Financiën Federaal actieplan voor administratieve Vereenvoudiging - Werk IV : Afschaffing fiscale zegels voor de rijbewijzen - Stand van zaken.2004A01430.001 Minister van Begroting en van Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Informatisering van de StaatMinister van Volksgezondheid Project "Be-Health".2004A70750.036 Minister van JustitieMinister van Financiën + Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraudeMinister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van de voorzitter van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude en van de leden van het Federaal Coördinatiecomité.2003A74770.008 Minister van Begroting en Overheidsbedrijven + Staatssecretaris voor Duurzame OntwikkelingMinister van AmbtenarenzakenMinister van Leefmilieu Methodologische gids voor de aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal die zal gebruikt worden voor de federale administraties.2004A77760.008 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 18, § 1, van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.2004A01163.004 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht.2004A02610.020 Minister van JustitieMinister van Ambtenarenzaken Voorontwerp van wet tot invoeging van een hoofdstuk VIbis houdende het statuut van de beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, en tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering.2004A02250.001 Minister van Justitie Federale Overheidsdienst Justitie - Uitbreiding van het informatica-netwerk.2004A02130.082 Minister van Justitie Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en zijn bijakten nrs. 1 tot 8 :- TIW/VI.1.10 - Bijstandsovereenkomst "Mobiliteitsdeskundige" ;- TIW/VI.1.11 - Bijstandsovereenkomst "Expert in het beheer van overheidsopdrachten van infrastructuurwerken".2004A02130.083 Minister van Justitie Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende institutionalisering van het Nationaal Forum voor slachtofferbeleid.2004A02030.019 Minister van JustitieMinister van Binnenlandse Zaken Algemene oriëntatienota inzake een hervorming van de Antiterroristische Gemengde Groep.2004A02330.074 Minister van Binnenlandse Zaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone.2001A03330.313 Minister van Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Dienst van het Rijksregister van de natuurlijke personen - Vervanging van de "Bull"-mainframes.2004A03130.078 Minister van Binnenlandse Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende ontslag van een Franstalige bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.2004A03220.010b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanstelling van een Franstalige bijzitter bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen.2004A03220.001 Minister van FinanciënMinister van Begroting BRUSSEL - Congressenpaleis - Renovatie en uitbreiding - Stand van zaken. 2003A61130.028 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - Inrichting van de zolder voor het installeren van een keuken en restaurant - Fase 1 - Ruwbouw.2004A20140.035 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Hergroepering van de Diensten - Huur van het gebouw "City Atrium", gelegen Vooruitgangstraat, 50-56 - Overschrijding timing eerste installatiewerken - Tijdelijke verlenging huur gebouwen de Meeûssquare 23 en Nijverheidsstraat 6.2003A20140.031 Minister van Financiën HANNUIT - Federale Overheidsdienst Financiën - Herhuisvesting van de Diensten - Huur van een gebouw, gelegen rue Joseph Wauters 63.2004A20140.037 Minister van Financiën HUY - Federale Overheidsdienst Justitie - Justitiehuis - Huur van bijkomende lokalen, gelegen rue Rioul 6.2001A64140.195 Minister van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën - Verhuis van de centrale site - Overdracht van bevoegdheid inzake overheidsopdrachten.2004A20130.008 Minister van Mobiliteit BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Onderhandelingen met Belgocontrol voor de huur van het CCN-gebouw.2004A61140.038 Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.2002A61460.333 Minister van Ambtenarenzaken "Business Proces Reengineering" van de Federale Overheidsdienst Justitie - Voorstel tot uitbreiding van het lopende contract voor aanvullende niet voorziene diensten (MOD 39).2004A04130.075 Minister van Ambtenarenzaken "Business Proces Reengineering" van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Voorstel tot uitbreiding van het lopende contract voor aanvullende niet voorziene diensten (MOD 67).2004A04130.076 Minister van Landsverdediging Dossier 4RP501 betreffende de aankoop in drie schijven van maximum 620 lichte voertuigen 4x4 en 180 ballistische beschermingskits met aanverwante materiëlen en prestaties en open overeenkomst voor technische ondersteuning.2004A05130.085 Minister van Landsverdediging Dossier 4RP100 betreffende de aankoop van maximum 352 "Multi Purpose Protected Vehicles" (MPPV) in drie verschillende schijven met aanverwante materiëlen en dienstprestaties.2004A05130.086 Minister van Landsverdediging Dossier 4VP001 met betrekking tot de uitvoering van de prestaties van engineering en prototypering, van de levering van de noodzakelijke uitrustingen en van de installatie op vliegtuig van een geïntegreerde zelfbeschermingssuite aan boord van de C-130H-vliegtuigen.2004A05130.087 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/P 4CP401 betreffende de aankoop, in twee afzonderlijke percelen van telkens drie schijven, van 39 hertzbundel dubbelstations "Line Of Sight New Generation" met toebehoren, aanverwant materieel en dienstprestaties.2004A05130.088 Minister van Landsverdediging Dossier 4CA515 betreffende de omzetting, de aankoop en het onderhoud van "ORACLE" licenties.2004A05130.077 Minister van Sociale Zaken Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Terbeschikkingstelling van informaticapersoneel.2004A70130.081 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Toekomst van de Koninklijke Munt van België.2004A20400.018 Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 205, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 betreffende het aftrekken van de belastbare winsten.2004A20410.058 Minister van Financiën Effectisering van de achterstallige belastingen.2004A20410.059 Minister van Financiën Mededeling - Vennootschapsbelasting en coördinatiecentra.2004A20410.060 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de datum van afschaffing van het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting en inzonderheid de overdracht naar de Staat, van zijn taken, tegoeden, rechten en verplichtingen.2003C80030.018 Minister van FinanciënMinister van Overheidsbedrijven Minister van Mobiliteit Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de Federale Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company" te verkopen.2001A64460.316 Minister van FinanciënMinister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 2002 waarbij aan de Federale Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd met toepassing van artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen.2002A64400.431 Minister van FinanciënMinister van Begroting Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toewijziging aan het Zilverfonds van het winstaandeel dat door Belgacom aan de Staat wordt gestort in 2004.2004A22420.015 Minister van Overheidsbedrijven a) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de lijsten van de activa en de passiva die door de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen in de naamloze vennootschap van publiek recht INFRABEL ingebracht worden.2004A64460.074b) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de lijsten van de activa en de passiva die door de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen in de naamloze vennootschap van publiek recht nieuwe N.M.B.S. ingebracht worden.2004A64460.073c) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de lijsten van de activa en de passiva die door de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen aan het Fonds voor spoorweginfrastructuur overgedragen worden.2004A64460.072 Minister van FinanciënMinister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot wijzigng van het koninklijk besluit van 19 oktober 2004 tot regeling van de werking van het Fonds voor spoorweginfrastructuur.2004A64460.038 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Maatschappelijke Integratie Verdeling van de winst van het dienstjaar 2004 van de Nationale Loterij - Goedkeuring van de projecten armoedebestrijding - Tweede schijf 2004.2004A77400.012 Minister van Maatschappelijke Integratie Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.2004A77700.019 Minister van Grootstedenbeleid Aanhangsels bij de contracten gesloten met de steden Antwerpen, Gent en Oostende, en met de gemeente Schaarbeek.2004A48330.075 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2005, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.2004A71750.046 Minister van Sociale Zaken Uitvoering van de beslissing van de Raad van 26 november 2004 - Begrotingsevenwicht van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.2004A70720.033 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Sociale Zaken Minister van WerkMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, 6, 10 en 14, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, Sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.2004A70730.014 Minister van Binnenlandse ZakenMinister van Sociale ZakenMinister van WerkMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit van tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, Sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, betreffende de invoering van een label "Full service secretariaat".2004A70720.034 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.2004A40440.019 Minister van Economie Ontwerp van koninklijk besluit houdende toepassing van de internationale boekhoudnormen.2004A40430.025 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2004A42450.006 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.2004A42450.012 Minister van Energie Uitvoering van de beslissing van de Raad van16 januari 2004 - Stand van zaken.2004A42450.001 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (C.R.E.G.), voor het jaar 2005.2000A42450.073 Minister van EconomieMinister van Middenstand a) Ontwerp van koninklijk besluit tot verduidelijking van de criteria waarmede rekening moet worden gehouden bij het onderzoek van ontwerpen van handelsvestiging en de samenstelling van het socio-economisch dossier.b) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatie en werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de distributie.c) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de wijze van voordracht en aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de distributie.2004A40440.021 Minister van MiddenstandMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling.2004A74440.020 Minister van MiddenstandMinister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot het aanvullend pensioen voor zelfstandigen en houdende uitvoering van artikel 234 van de programmawet van 9 juli 2004.2004A44730.013 Minister van Leefmilieu Tussentijds evaluatierapport - Structurele maatregelen ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007).2000A73760.061 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, en tot wijziging van het koninkijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering. 2004A74720.036 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, en houdende diverse bepalingen.2002A74780.136 Minister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag ter financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector.2004A74780.008 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken Europese Top, te Brussel, op 16 en 17 december 2004 - Conclusies van het Voorzitterschap.2004A01500.010 Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken Nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg - Gemeenschappelijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse Regeringen, te Brussel, op 21 december 2004.2004A01510.005 Minister van FinanciënMinister van Buitenlandse HandelMinister van Ontwikkelingssamenwerking Leningen van Staat tot Staat - Programma 2004 - Vijfde deel.2004A20520.002 Minister van Landsverdediging Belgische militaire operaties in het buitenland 2005.2004A05340.012 Minister van Buitenlandse Zaken FILIPPIJNEN - Noodhulp en rehabilitatie op korte termijn.2004A30340.015 Minister van Buitenlandse Zaken a) Financiering van initiatieven en optreden van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat :- opvolging van de beslissing van de Raad van 19 november 2004 (O.V.S.E. - Georgië) ;- bijkomend voorstel (Democratische Republiek Congo).2003A30520.012b) Begroting van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (G.B.V.B.) -Gemeenschappelijke acties.2003A30520.014 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, gedaan te Montreal, op 1 maart 1991.2004A30510.047 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Straatsburg, op 18 december 1997.2004A30510.014 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, en met de Bijlagen A, B, C, D, E en F, gedaan te Stockholm, op 22 mei 2001.2004A30510.034 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met en uitvoering van het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Londen, op 16 mei 2003.2004A30510.046 ++ + VARIA Minister van Buitenlandse Zaken Voorstel om 27 januari uit te roepen tot Herdenkingsdag aan de genocide gepleegd door nazi-Duitsland (in plaats van 8 mei).2004A30052.019