13 jan 2005 15:30

Agenda Ministerraad

Agenda Ministerraad van vrijdag 14 januari, 10 uur.
Persconferentie om 15u.

Agenda Ministerraad van vrijdag 14 januari, 10 uur. Persconferentie om 15u.

ALGEMEEN BELEID Eerste Minister a) Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van de, naar de Vlaamse Gemeenschap overgedragen, Staatsgoederen die horen bij de Universiteit Gent (RUG).1999A01030.349b) Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Vlaamse Gewest, van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van het voormalig Rijksinstituut voor grondmechanica, te Gent.1996A01030.296 Eerste Minister Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1980 houdende uitvoering van de artikelen 1, b), en 4, 2°, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, en van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. 2005A01163.001 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten.2000A04162.032 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de Federale Overheidsdiensten.2002A04180.159 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de type-functies in het niveau A.2005A04180.001 Minister van Volksgezondheid Ontwerp van koninklijk besluit tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk voor sommige Federale Overheidsdiensten.2005A70770.001 Minister van Financiën Voorontwerp van wet betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders.2004A20160.001 Minister van Financiën Bewaking van het Gebouw North Galaxy - Federale Overheidsdienst Financiën - Verlenging.2005A20130.001 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E, voor het kalenderjaar 2005.2005A02430.001 Minister van Landsverdediging Dossier 4RP501 betreffende de aankoop in drie schijven van maximum 620 lichte voertuigen 4x4 en 180 ballistische beschermingskits met aanverwante materiëlen en prestaties en open overeenkomst voor technische ondersteuning.2004A05130.085 Minister van Landsverdediging Dossier 4VP001 met betrekking tot de uitvoering van de prestaties van engineering en prototypering, van de levering van de noodzakelijke uitrustingen en van de installatie op vliegtuig van een geïntegreerde zelfbeschermingssuite aan boord van de C-130H-vliegtuigen.2004A05130.087 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken. 2005A20410.004 Minister van Financiën a) Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004.2005A20410.002b) Ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van . tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004.2005A20410.003 Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen.2005A20410.001 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2004A42450.006 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.2004A42450.012 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (C.R.E.G.), voorzien door de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2005A42450.001 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.2005A42450.002 Minister van Energie Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de werking en financiering van een Sociaal Stookoliefonds.2004A42450.023 Minister van Sociale Zaken Vastlegging van de beheersenveloppen 2005 van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid.2004A70720.037 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2002A70720.526 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.2005A70720.001 Minister van Gelijke Kansen Eerste syntheseverslag van de Commissie voor interculturele dialoog.2004A77220.002 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede lid, en § 2 van de wet van 22 maart 2001, tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.2005A75700.001 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Financiën LIBANON - Voorstel tot bevordering van de handels- en financiële relaties met België.2005A20440.001 Minister van Landsverdediging BOSNIE-HERZEGOVINA - Belgische deelname aan de operatie van de Europese Unie "Operatie ALTHEA".2005A05340.001 Minister van Buitenlandse ZakenMinister van Landsverdediging ZUID-OOST AZIE - Tsunami op 26 december 2004 :a) Belgian First Aid & Support Team (B-FAST) - Interventies in Sri Lanka, Indonesië en de landen rond de Golf van Bengalen ;b) Stand van zaken.2005A01520.001 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Scheepvaartovereenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van de Republiek Litouwen, ondertekend te Brussel, op 23 april 2001.2005A30510.001 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten :1°) Kaderovereenkomst voor een multilateraal milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie ;2°) Protocol betreffende de rechtsvorderingen, de rechtsplegingen en de schadevergoeding bij de Kaderovereenkomst voor een multilateraal milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie,gedaan te Stockholm, op 21 mei 2003. 2005A30510.002