20 jan 2005 12:15

Agenda Ministerraad

MINISTERRAAD VAN VRIJDAG 21 JANUARI 2005, OM 10.00 UUR
AGENDA

MINISTERRAAD VAN VRIJDAG 21 JANUARI 2005, OM 10.00 UUR AGENDA

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Eerste Minister + Staatssecretaris voor Administratieve VereenvoudigingMinister van JustitieMinister van FinanciënMinister van EconomieMinister van Sociale ZakenMinister van Middenstand Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel, en het koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot vaststelling van de bijdrage van de ondernemingen in de werkingskosten van de Commissie voor boekhoudkundige normen.2004A01430.027 Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid + Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap Staten-Generaal van het gezin - Synthese en nieuwe beleidslijnen.2003A72720.049 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste MinisterMinister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de minimale rechten in de zin van artikel 9bis, § 5, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.2004A04163.005 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel.2005A04161.001 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten.2001A04180.141 Minister van Justitie Voorontwerp van wet tot invoeging van een artikel 410bis in Titel VIII, van Boek II, van het Strafwetboek.2005A02610.001 Minister van Binnenlandse Zaken Dossier DMA 2002 R3 600 betreffende de voortzetting van het contract in 2005 voor het ter beschikking stellen van gekwalificeerd personeel in informatica en telecommunicatie ten voordele van de Federale Politie.2001A03130.489 Minister van Landsverdediging Dossier 4RP501 betreffende de aankoop in drie schijven van maximum 620 lichte voertuigen 4x4 en 180 ballistische beschermingskits met aanverwante materiëlen en prestaties en open overeenkomst voor technische ondersteuning.2004A05130.085 Minister van Landsverdediging Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen.2005A05330.001 Minister van FinanciënMinister van Mobiliteit BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Onderhandelingen met Belgocontrol voor de huur van het CCN-gebouw.2004A61140.038 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 205, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 inzake aftrekken van de belastbare winsten.2004A20410.058 Minister van Financiën Voorontwerp van wet houdende de plafonnering van de taks op de beursverrichtingen.2005A20400.001 Minister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen.2005A42450.002 Minister van Sociale Zaken Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2002A70720.526 Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Ontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie (Doc. Kamer (2003-2004) nr. 51/1014/004) - Ontwerpen van amendement.2005A71750.001 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2003 betreffende gelegenheidsarbeid in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren.2002A74770.175 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede lid, en § 2 van de wet van 22 maart 2001, tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.2005A75700.001 Minister van Pensioenen Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 29, § 4, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingpensioen voor werknemers.2004A75730.003 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste Minister Gemeenschappelijke onderneming "Galileo" - Belgische vrijwillige bijdrage.2000A61820.137