14 okt 2004 20:00

Agenda Ministerraad 15-10-04

Agenda Ministerraad van vrijdag 15 oktober 2004.

Agenda Ministerraad van vrijdag 15 oktober 2004.

ALGEMEEN BELEID Minister van Overheidsbedrijven Ontwerp van koninklijk besluit tot eervol ontslag, verlenging van het mandaat van bestuurders en benoeming van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "Brussels International Airport Company".1998A61460.205 Minister van Leefmilieu Opzetten van een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het verwerven van emissierechten via "JI"- en "CDM"-projecten - Samenstelling van het Technisch Comité.2004A73760.023 Minister van Binnenlandse Zaken Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.2004A03220.003 Minister van Binnenlandse Zaken a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie, voor de jaren 2002 en 2003.2004A03330.066b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage tot financiering van de lokale politie, voor het jaar 2003.2004A03330.064c) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten aan sommige gemeenten, voor het jaar 2004.2004A03330.068d) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage tot financiering van de lokale politie, voor het jaar 2004.2004A03330.065e) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage, voor het jaar 2004.2004A03330.063f) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2003 houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones.2004A03330.067g) Problemen waarmee de Rijksdienst voorsociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (R.S.Z.P.P.O.) wordt geconfronteerd ingevolge de politiehervorming.2004A03330.070 Minister van Ambtenarenzaken Studie over de impact van de invoering van een geïntegreerd instrument voor het geïnformatiseerd beheer van het Federaal Personeel (Interdepartementaal e-HRM-project).2002A04130.567 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de Centrale Diensten van de Federale Overheidsdiensten.2003A04250.002 Minister van Ambtenarenzaken Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vakrichtingen in het niveau A.2004A04180.018 Minister van Landsverdediging Dossier MRMP-C/S/I 4CSI16/000 betreffende het onderhoud van de software van de familie ArcGIS en ERDAS.2004A05130.062 Minister van Landsverdediging Dossier betreffende het onderhoud van de actieve netwerkelementen die deel uitmaken van de "Campus LAN" (Local Area Network) van Defensie.2004A05130.064 Minister van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën - Verhoging capaciteit van de I.B.M. mainframe van het kadaster en de integratie in de geconsolideerde informaticastructuur.2004A20130.061 Minister van Financiën BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Definitieve huisvesting van de Diensten van de Algemene Directie veiligheids- en preventiebeleid (A.D.V.P.B.), gelegen Waterloolaan 76.2003A20140.032 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Financiën Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1983 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.2004A20410.054 Minister van FinanciënMinister van Energie Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.2004A42450.014 Minister van EnergieMinister van Maatschappelijke Integratie Oprichting van een "Sociaal mazoutfonds".2004A42450.015 Minister van Mobiliteit a) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van overplaatsing van een aantal personeelsleden van de N.M.B.S.-Holding naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, alsook van de manier waarop die onder haar gezag worden gebracht.2004A61460.053b) Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de Hoofdstukken VII, VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.2003A61460.009 Minister van Overheidsbedrijven a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.037b) Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de werking van het Fonds voor spoorweginfrastructuur.2004A64460.038c) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van onderhoud en beheer door Infrabel van de spoorweginfrastructuur in het bezit van het Fonds voor spoorweginfrastructuur.2004A64460.040d) Voorontwerp van wet tot bekrachtiging van sommige koninklijke besluiten genomen met toepassing van de programmawetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004, en houdende andere bepalingen betreffende de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.043e) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de vaststelling van de statuten van Infrabel.2004A64460.041f) Ontwerp van koninklijk besluit houdende de vaststelling van de statuten van de Nieuwe Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.042g) Financiële aspecten van de hervorming van deNationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.2004A64460.052 Minister van Sociale ZakenMinister van Werk Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 8bis, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.2004A70720.019 Minister van Leefmilieu Ontwerp van koninklijk besluit houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjes-emissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis.2004A73760.020 ++ + BUITENLANDS BELEID Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten :1) Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel, op 26 juli 1995.2) Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lid-Staten van de Europese Unie van de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel, op 26 juli 1995.3) Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, en Verklaring, gedaan te Brussel, op29 november 1996.4) Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingebied van het witwassen van opbrengsten in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst, en Verklaringen, gedaan te Brussel, op 12 maart 1999.2004A30510.029 Minister van Buitenlandse Zaken Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai, op 8 maart 2004.2004A30510.028